Jan Dirk van Vlastuin

In de deurwaarderspraktijk wordt algemeen aangenomen dat geen beslag kan worden gelegd op het aandeel van een schuldenaar in een vennootschap onder firma (vof). Dat is vreemd.

In de deurwaarderspraktijk wordt algemeen aangenomen dat geen beslag kan worden gelegd op het aandeel van een schuldenaar in een vennootschap onder firma (vof). Dat is vreemd. Er kan immers wel beslag worden gelegd op aandelen in een besloten vennootschap (bv), in een naamloze vennootschap (nv) en zelfs op participaties in een scheeps-cv. Binnenkort hoop ik in een vakblad te bepleiten dat wel degelijk beslag kan worden gelegd op het aandeel in een vof.

Door André Bussink en Jan Dirk van Vlastuin

Bestaande visie

Op dit moment wordt aangenomen dat schuldeisers van een vennoot geen beslag kunnen leggen op de goederen van een vof. Deze goederen vormen namelijk een van de privé-vermogens afgescheiden vermogen.

Daarnaast wordt aangenomen dat geen beslag kan worden gelegd op het aandeel van een schuldenaar in een vof omdat in de wet staat dat dit aandeel aan kan worden overgedragen indien de andere vennoten daar toestemming voor geven. Als die dat weigeren, houdt het op.

Gevolgen van die visie

De bestaande visie heeft tot gevolg dat een schuldenaar over veel vermogen kan beschikken zonder dat zijn schuldeisers daar beslag op kunnen leggen. Dat vermogen mag niet op zijn eigen naam staan. Maar als dat toebehoort aan een vof waarvan hij voor de helft eigenaar is, kan ook die helft niet in beslag worden genomen. In de praktijk heeft dat tot schrijnende kwesties geleid. In 2017 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin de schuldenaar samen met zijn broer vijf onroerende zaken had ingebracht in een vof. Dat forse vermogen kon echter niet worden uitgewonnen omdat dit toebehoort aan de vof. Het is onbevredigend dat schuldenaren via een vof kunnen beschikken over vermogen wat niet door hun persoonlijke schuldeisers kan worden uitgewonnen.

Oplossing 

De wet geeft een uitgewerkte regeling waarin is bepaald op welke wijze aandelen in een bv executoriaal verkocht kunnen worden. Die regeling geldt ook voor andere aandelen en dus ook voor het aandeel in een vof. In de praktijk wordt die regeling reeds toegepast om aandelen of participaties in een scheeps-cv in beslag te nemen. Omdat tussen de vof en de commanditaire vennootschap (cv) slechts kleine verschillen bestaan, zie ik geen enkel bezwaar om die regeling ook te hanteren bij de beslaglegging op het aandeel in een vof.

Het mooie van de wettelijke regeling is dat daarin is bepaald de rechtbank bij de verkoop van aandelen kan bepalen dat wettelijke of statutaire bepalingen die de executoriale verkoop onmogelijk maken, buiten toepassing gesteld kunnen worden. Dus ook als de andere vennoten geen toestemming willen geven voor de executoriale verkoop van het in beslag genomen aandeel in de vof, kan de rechtbank bepalen dat die verkoop en overdracht toch kan plaatsvinden.

Uiteraard zal de rechtbank wel rekening houden met de bepalen van alle betrokken. De wet geeft de rechtbank een ruime mogelijkheid om per geval alle belangen af te wegen en op grond daarvan te bepalen hoe de verkoop van het aandeel in het concrete geval moet plaatsvinden.

Afronding  

Hoewel er in de praktijk nooit gebruik van is gemaakt, geeft de wet een prima regeling om beslag te leggen op het aandeel van een schuldenaar in een vof. Als u te maken heeft met een schuldenaar die privé geen vermogen op naam heeft staan maar wel een aandeel heeft in een vof waarin zich veel vermogen bevindt, kunt u contact opnemen met één van onze beslagspecialisten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises