Voorwaarden

Van BVD advocaten, gevestigd en kantoorhoudende te Barneveld, Hardinxveld-Giessendam, Kampen, Veenendaal en Werkendam. 

 1. BVD advocaten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30258441 en met BTW-nummer: NL 0099.51.490.B01, (hierna te noemen BVD advocaten) is een maatschap, (mede) bestaande uit besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (“praktijkvennootschappen”) en natuurlijke personen. Op het kantoor te Hardinxveld-Giessendam ligt een lijst van de vennoten ter inzage, die op verzoek wordt toegezonden.
   
 2. Alle overeenkomsten van opdracht worden geacht uitsluitend te zijn gesloten met en aanvaard door BVD advocaten, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, alsmede de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, wordt volledig uitgesloten.
   
 3. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht onverhoopt een gebeurtenis - waaronder ook een nalaten begrepen wordt - voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal de gezamenlijke aansprakelijkheid van BVD advocaten, de vennoten en allen die daar werkzaam zijn, beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door BVD advocaten gesloten beroeps-aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor BVD advocaten aansprakelijkheid draagt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de door BVD advocaten gesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft. Indien een aanspraak niet onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering of algemene aansprakelijkheidsverzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend met tweemaal het gedeclareerde honorarium voor de opdracht waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit met een maximum van € 25.000,=.
   
 4. De onder artikel 3 opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
   
 5. De hierboven genoemde beperking van aansprakelijkheid kan worden ingeroepen door BVD advocaten, haar vennoten, haar bestuurders, allen die voor haar werkzaam zijn en derden, waarmee BVD advocaten samenwerkt. Alle bij BVD advocaten werkzame advocaten zijn ingeschreven in Nederland bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
   
 6. Voor zover personen die in verband met de uitvoering van opdrachten van opdrachtgever(s) worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan BVD advocaten gegeven opdrachten de bevoegdheid van BVD advocaten in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens die opdrachgever(s) te aanvaarden. Iedere eigen aan-sprakelijkheid van BVD advocaten voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten.   
   
 7. Verstrekte opdrachten worden door BVD advocaten uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten uitvoering al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
   
 8. Aan BVD advocaten moet worden vergoed honorarium, een opslag voor de kantoorkosten, verschotten en andere onkosten in het kader van de opdracht gemaakt te vermeerderen met de BTW.
   
 9. Het honorarium, welke hoogte vooraf met cliënt wordt gecommuniceerd, wordt berekend aan de hand van het voor de betreffende periode geldende uurtarief, zoals dat jaarlijks door BVD advocaten voor ieder van de voor haar werkzame personen wordt vastgesteld, althans een ander door BVD advocaten schriftelijk bevestigd uurtarief.
   
 10. BVD-Advocaten is steeds gerechtigd om betaling van een voorschot te verlangen, dat zal worden verrekend met de einddeclaratie of met tussentijdse declaraties. Voorts is BVD advocaten gerechtigd tussentijds honorarium, kantoorkosten en verschotten en andere onkosten in rekening te brengen.
   
 11. De declaraties dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum zonder verrekening, opschorting of korting te worden voldaan. Bij overschrijding van de betaaltermijn is cliënt van rechtswege in verzuim en is rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag. Tevens dient de cliënt in dat geval de buitengerechtelijke incassokosten overeenkomstig ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten, conform lid 4 van artikel 6:96 BW) te voldoen, onverminderd het recht van BVD advocaten schadevergoeding te vorderen.
   
 12. BVD advocaten is gemachtigd betalingen ten behoeve van haar opdrachtgever(s) in ontvangst te nemen op rekeningnummer NL77 RABO 0306 0961 37 ten name van Stg Beheer Derdengelden BVD advocaten te Hardinxveld-Giessendam, alsmede betalingen ten behoeve van haar opdrachtgever(s) door de Stg Beheer Derdengelden BVD advocaten te Hardinxveld-Giessendam in ontvangst te (laten) nemen.
   
 13. In afwijking van het bepaalde in artikel 7:408 lid 2 BW is BVD advocaten gerechtigd een opdracht op te zeggen.
   
 14. Op de rechtsverhouding tussen BVD advocaten en haar opdrachtgever(s) is Nederlands recht van toepassing. De rechter welke bevoegd is kan per situatie verschillen.
   
 15. Niet alleen BVD advocaten, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze Algemene Voorwaarden een beroep doen. Hetzelfde geldt voor vroegere vennoten en medewerkers van BVD advocaten met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk mochten worden gehouden nadat zij het kantoor van BVD advocaten hebben verlaten.
   
 16. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolg-opdrachten van opdrachtgever(s). Zij zijn in de Nederlandse en de Engelse taal gesteld; de Nederlandse tekst is bij enig verschil van inhoud of strekking bindend.
   
 17. Bij intern onoplosbaar gebleken geschillen over de prijs/kwaliteitsverhouding, over onbetaalde declaraties en schadeclaims tot een maximum van € 25.000,00 kan de particuliere opdrachtgever deze geschillen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur Consumenten te Den Haag, daar de klachten- en geschillenregeling advocatuur van toepassing is verklaard. Vooraf dient gebruik te worden gemaakt van de interne klachtenregeling, welke is op te vragen via klachtenregeling@bvd-advocaten.nl.
   
 18. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt zal BVD advocaten en de opdrachtgever in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht worden genomen.

BVD advocaten
in de buurt

Onze specialisten werken vanuit 5 vestigingen in Nederland.

BEREKEN ROUTE

Hardinxveld-Giessendam

 • Bezoekadres:
 • Moerbei 11
 • 3371 NZ Hardinxveld-Giessendam
 • 0184 61 89 74
 • 0184 61 89 75

BEKIJK PAGINA

Veenendaal

 • Bezoekadres:
 • Nieuweweg 40-42
 • 3905 LN Veenendaal
 • 0318 - 53 17 80
 • 0318 - 53 17 90

BEKIJK PAGINA

Barneveld

 • Bezoekadres:
 • Raadhuisplein 55
 • 3771 ER Barneveld
 • 0342 74 07 00
 • 0342 74 07 10

BEKIJK PAGINA

Kampen

 • Bezoekadres:
 • Meeuwenplein 9A
 • 8261 WB Kampen
 • 038 741 01 00
 • 038 741 01 10

BEKIJK PAGINA