Het verzekeringsrecht is een complex rechtsgebied. Op de verzekeringsovereenkomst is een uitgebreid wettelijk kader van toepassing. Verder speelt ook de precieze omschrijving van de dekking in de (vaak uiterst gedetailleerde) polisvoorwaarden en –clausules een belangrijke rol. Ten slotte staan er vaak grote belangen op het spel. De mix van deze elementen maakt dat een discussie over de toepassing van een verzekeringsovereenkomst vaak al snel een juridisch mijnenveld blijkt te zijn, waarin een verkeerde keuze grote consequenties heeft.

Wie staan we bij?

Onze verzekeringsspecialisten staan met name ondernemingen en assurantietussenpersonen bij.

Waarvoor kunt u bij ons (o.a.) terecht?

Soms gaat het om algemene verzekeringsrechtelijke vragen, maar meestal betreft het min of meer specialistische kwesties op een van de volgende terreinen:

  • aansprakelijkheidsverzekeringen (AVB, WAM, werk- en/of landmaterieelverzekering);

  • arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;

  • opstal- en/of inboedelverzekeringen (met name brand- en waterschade);

  • bouw- en infragerelateerde verzekeringen (CAR, Design & Construct / Professional Indemnity en verschillende (andere) aansprakelijkheidsverzekeringen).

Geschillen in het verzekeringsrecht hebben vaak betrekking op de uitleg en/of toepassing van een aantal belangrijke bepalingen in de clausules en de polisvoorwaarden. Geschillen gaan vaak over de volgende onderwerpen:

  • de vraag of sprake is van dekking;

  • onenigheid over de manier waarop een claim wordt beoordeeld (vooral bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en/of over de omvang van de schade (in meer algemene zin);

  • een beroep van de verzekeraar op verzwijging (schending precontractuele mededelingsplicht) door de verzekerde;

  • dekkingsproblemen bij de overgang naar een nieuwe verzekering;

  • samenloop van verschillende verzekeringen en (daarmee dus) de vraag wie voor welke schade moet opdraaien (non-contribution-clausules).

Hebt u een vraag of een geschil over een van de bovengenoemde verzekeringsovereenkomsten? Of een algemene verzekeringsrechtelijke vraag? Onze verzekeringsspecialisten staan u graag bij. Neem gerust vrijblijvend contact op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

Expertises binnen deze rechtsgebieden