Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in. Daarin worden 26 bestaande wetten gebundeld. De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken.

Als u betrokken bent bij gebiedsontwikkeling, bouwprojecten of aanverwante onderwerpen zult u voorbereid moeten zijn op de nieuwe regels en procedures. Wij praten u graag bij.

Omgevingswet

Met de Omgevingswet wil de overhead de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Veel bestaande wetten en regels worden in de Omgevingswet samengevoegd. Ook beoogt de Omgevingswet meer ruimte te creëren voor lokaal maatwerk en snellere besluitvorming. De werkprocessen van alle betrokken partijen moeten daardoor eenvoudiger worden.

Ook de manier waarop regels geraadpleegd kunnen worden, verandert. Daarvoor is een digitaal Omgevingsloket ontworpen, waarin alle regels van gemeenten, provincies en waterschappen zijn opgenomen evenals de specifieke plannen en regels voor een locatie of gebied.

Participatie

In de Omgevingswet is geregeld dat overheden bij planvorming voor de omgeving omwonenden, bedrijven en organisaties moeten betrekken. Op die manier kunnen alle betrokken partijen hun belangen kenbaar maken en laten meewegen in de besluitvorming. Ook voor initiatiefnemers gelden participatieverplichtingen.

Omgevingsvergunning

Het vragen van vergunningen of ontheffingen bij verschillende (semi)overheden is onder de Omgevingswet verleden tijd. Slechts 1 vergunning is nodig om een plan te kunnen uitvoeren. Ook moet er sneller een beslissing komen: toekenning of afwijzing van een vergunning binnen 8 weken na aanvraag (in plaats van 26 weken).

Actuele vraagstukken

Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Naar verwachting treedt ook de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) vanaf 1 januari 2024 (stapsgewijs) in werking. Deze wet wijzigt de manier waarop toezicht wordt gehouden op bouwprocessen en versterkt de positie van opdrachtgevers.

Advocaten

Zoek een specifieke advocaat