Dico Bogerd

Als uw omzet (gedeeltelijk) wegvalt vanwege het coronavirus, dan kunt u een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting. Daarmee kunt u een WW uitkering aanvragen voor de werknemers waar u geen werk meer voor heeft. In mijn blog over werktijdverkorting heb ik dit nader uiteengezet.

UPDATE: De werktijdverkorting is per 17 maart komen te vervallen, als onderdeel van de noodmaatregelen voor ondernemers. Lees hier het artikel over de nieuwe regeling Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid.

Een interessante vervolgvraag is hoeveel loon u moet doorbetalen tijdens deze periode van werktijdverkorting. Want de WW-uitkering is 70% van het loon; moet u als werkgever toch 100% blijven doorbetalen? Normaal gesproken wel. Want op grond van de wet moet u 100% aan de werknemer doorbetalen als deze niet ziek is en er geen sprake is van omstandigheden die in redelijkheid voor rekening van de werknemer komen. 

Echter, per 1 januari 2020 is er een nieuwe regeling ingevoerd. Dit betreft de Regeling Onwerkbaar Weer. In artikel 5 staan naast buitengewone natuurlijke omstandigheden ook geregeld wat er geldt voor andere buitengewone omstandigheden, waarvoor een vergunning verleend is. 

"De werkgever is vrijgesteld van de loondoorbetalingsplicht indien het niet verrichten van de overeengekomen arbeid het gevolg is van andere buitengewone omstandigheden dan buitengewone natuurlijke omstandigheden, voor zover ten gevolge daarvan een ontheffing is verleend als bedoeld in artikel 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945."

Als werkgever bent u dus niet wettelijk verplicht om loon door te betalen bij buitengewone omstandigheden, waarvoor de minister van SZW tijdelijke werktijdverkorting toestaat. Het coronavirus is hiervan een duidelijk voorbeeld. Dit kan anders zijn als dit bijvoorbeeld in een cao anders is overeengekomen. In diverse cao’s zijn daar afspraken over gemaakt.

Kortom: ga dus na of en hoeveel loon u moet doorbetalen als u de vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen. Dit hoeft dus niet altijd 100% te zijn!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises