Het kabinet heeft op 17 maart bekendgemaakt dat het niet meer mogelijk is om werktijdverkorting (WVT) aan te vragen. Daarvoor in de plaats komt het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW), als onderdeel van een noodpakket voor ondernemers wegens de coronacrisis. De WVT stopt per direct, maar als u al een aanvraag heeft gedaan wordt deze meegenomen in de nieuwe regeling.

De NOW is nog in de maak en derhalve nog niet direct beschikbaar, maar de grote lijnen zijn duidelijk: de mogelijke compensatie gaat omhoog en is ook van toepassing op de flexibele schil; het is niet langer het ministerie van Sociale Zaken, maar het UWV waar u de aanvraag straks zal moeten indienen en het UWV gaat een voorschot toekennen op basis van de te verwachten tegemoetkoming. Hieronder zet ik de details op een rij die tot op heden bekend zijn.

De voorwaarden voor aanvraag

Er wordt een omzetdaling van ten minste 20% verwacht, gerekend vanaf 1 maart jl. De regeling zal dus terugwerkende kracht hebben. Het betreft overigens dezelfde omzetdaling die onder de WVT was vereist.
Ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen is niet mogelijk ten tijde van het verkrijgen van de tegemoetkoming.

Duur en hoogte

De aanvraag heeft betrekking op drie maanden die met nog eens drie maanden kunnen worden verlengd. Daar kunnen dan wel nadere voorwaarden aan worden verbonden, maar deze zijn nog niet bekend.
De tegemoetkoming in de loonkosten bedraagt maximaal 90% van de loonsom en is afhankelijk van het verlies aan omzet. Minder omzetverlies betekent minder compensatie. Een maximaal omzetverlies van 100% leidt tot 90% compensatie. Een minimaal omzetverlies van 20% leidt tot 18% compensatie.

Flexibele schil

De regeling is niet alleen van toepassing voor vaste medewerkers, maar ook voor oproepkrachten. Ook uitzendbedrijven kunnen van de regeling gebruik maken voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn.

Voorschot en controle

Een andere belangrijke wijziging ten opzichte van de WVT-regeling is dat het UWV een voorschot gaat verstrekken van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

De controle op de aanvraag zal voornamelijk achteraf plaatsvinden. Dat is logisch, omdat ingrijpen voor veel bedrijven onmiddellijk nodig zal zijn. Achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest. Bij sommige aanvragen van een nog nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming is een accountantsverklaring vereist. Hoe hoog die drempel is, is nog niet bekend.

De WVT aanvraag

Op dit moment zijn er 78.000 aanvragen binnengekomen voor de WVT. Deze aanvragen zullen worden meegenomen naar de nieuwe regeling. Het is niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen, want uw WVT-aanvraag geldt vanaf nu als NOW-aanvraag. Wel kan het UWV te zijner tijd om extra informatie vragen, maar daar is verder nog niets over bekend.

Conclusie

De nieuwe regeling moet sneller en tot een hoger niveau loonkosten van werkgevers opvangen in deze tijd van grootschalig omzetverlies. Hierboven heb ik duidelijk gemaakt hoe de contouren van de regeling eruit gaan zien. Wanneer meer details bekend worden gemaakt zal dit artikel uiteraard voor u worden aangepast.

We houden u op de hoogte!

Zie ook:

Deel dit artikel

Expertises