De Constructie All Risks verzekering, de zogenaamde ‘CAR-verzekering’ is een verzamelnaam voor allerlei soorten bouwverzekeringen. De CAR-verzekering wordt ook wel een ‘paraplupolis’ genoemd omdat onder één polis verschillende rubrieken zijn of kunnen worden gedekt.

De Constructie All Risks verzekering, de zogenaamde ‘CAR-verzekering’ is een verzamelnaam voor allerlei soorten bouwverzekeringen. De CAR-verzekering wordt ook wel een ‘paraplupolis’ genoemd omdat onder één polis verschillende rubrieken zijn of kunnen worden gedekt. De kern van de dekking is rubriek I: ‘Het Werk’, waarin de beschadiging van het werk wordt gedekt. In dit blog staat deze rubriek centraal.

In dit blog wordt ingegaan op de omschrijving van het werk in de polisvoorwaarden. Daarna wordt aan de hand van een arbitraal vonnis geïllustreerd welke discussie dit begrip in de praktijk kan opleveren. Tot slot ga ik in op een veelvoorkomende dekkingsbeperking bij het werk.

De polisvoorwaarden

De CAR-verzekering biedt (in algemene zin) een ruime dekking. Bij veel andere verzekeringen wordt de dekking namelijk beperkt door bepaalde oorzaken van schade uit te sluiten, terwijl bij de CAR-verzekering schade aan het werk gedekt wordt, onafhankelijk van de oorzaak van de schade.

Ter illustratie: bij een particuliere aansprakelijkheidsverzekering wordt alleen de schade gedekt waarvoor de persoon in kwestie aansprakelijk is. De dekking is dus beperkt wat betreft de oorzaak van de schade. Deze oorzaakbeperking bestaat niet bij de CAR-verzekering.

Omdat in beginsel dus alle oorzaken van de schade gedekt zijn, wordt de dekking bij een CAR-verzekering op een andere manier beperkt: door de omschrijving van het werk in de polisvoorwaarden. Voor zowel de verzekeraar als de verzekerde is daarom van groot belang dat zorgvuldig omschreven wordt welk object verzekerd is als bouwwerk.

Het kan zo zijn dat bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld zg. ‘hulpconstructies en hulpwerken’, niet automatisch meeverzekerd zijn[mmH(Q1] . Soms is het zo dat een andere rubriek hier dekking voor biedt maar als dit niet het geval is, moet zorgvuldig onderzocht worden of dit alsnog meeverzekerd moet worden.

Wanneer een aannemer een project wil opstarten, dan is het in de praktijk dus van groot belang dat bij ieder verzekerd project goed bekeken wordt of het werk dat je wilt verrichten geen bijzondere eigenschappen heeft waarvoor de standaardomschrijving van het werk niet voldoet. Wanneer bijvoorbeeld sprake is van complexe ontwerpen, vernieuwde technologische toepassingen of het verwerken van hoogwaardige bouwmaterialen, dan dient men extra alert te zijn op de vraag of de omschrijving van het werk voldoende toegespitst is op het bouwproject. Wanneer men hier niet voldoende kritisch op is, bestaat een serieus risico dat men op een later moment tegen onaangename verrassingen aanloopt.

Praktijkvoorbeeld: discussie over het werk

In de meeste polisvoorwaarden staat dat het werk in de eerste plaats het in de polis omschreven object op het bouw-/montageterrein omvat, waar het werk uiteindelijk wordt opgeleverd. Daarnaast bepalen de polisvoorwaarden van een CAR-verzekering vaak ook dat het werk de componenten omvat die voor rekening en risico van de verzekerde op het bouw-/montage terrein waar het werk uiteindelijk wordt opgeleverd, aanwezig zijn en die bestemd zijn om blijvend in het in de polis omschreven object te worden opgenomen.   

In een arbitrale uitspraak uit 1999 (Arbitrale uitspraak van mrs. Mendel, Meijer en Dorhout Mees d.d. 31 augustus 2019, AV9902, te kennen uit Van Tiggele-Van der Velde, Wansink, Dorhout Mees e.a. (red.), De CAR-verzekering: besloten rechtspraak geopenbaard, Wolters Kluwer: Deventer 2019, p. 125-136) was sprake van rioolwerkzaamheden die verricht moesten worden. Het verrichten van de reparatie zou plaatsvinden door een ‘kous’ in de rioolbuis in te brengen, op te blazen en te laten uitharden.

De kous was tijdens de uitvoering van de werkzaamheden beschadigd en was hierdoor niet meer bruikbaar. De rioolbuis kon hierdoor ook niet meer gebruikt worden. Tussen partijen was in geschil of de kous onderdeel was geworden van het werk.

De relevantie van deze discussie was hierin gelegen dat, als de kous onderdeel van het werk geworden zou zijn, niet alleen de vervangingskosten van de kous maar ook de reparatiekosten van de rioolbuis vergoed zouden worden. Volgens de arbiters was de kous echter geen onderdeel van het werk geworden. Er was slechts sprake van een beschadiging van de bouwstof als zodanig (namelijk: de kous). In financieel opzicht betekende dit dat alleen de vervangingskosten van de kous zelf voor vergoeding in aanmerking kwamen. 

Veelvoorkomende dekkingsbeperking: beperking tot de bouwplaats

In de meeste CAR-polisvoorwaarden is de dekkingsomschrijving voor het werk beperkt tot het object dat zich bevindt op het bouw-/montageterrein waar het werk uiteindelijk wordt opgeleverd. In de systematiek van de meeste polisvoorwaarden vallen componenten die in het uiteindelijke bouwwerk moeten worden verwerkt dus pas onder de definitie van ‘Het Werk’ als zij op de bouwplaats zijn aangekomen. [mmH(Q2] 

In sommige polisvoorwaarden bestaat daarnaast ook dekking voor schade aan materialen die getransporteerd worden naar het bouwterrein. Deze dekking wordt echter niet standaard opgenomen in de CAR-polisvoorwaarden.

Het bovenstaande laat (opnieuw) zien dat het belangrijk is dat de CAR-polis voldoende is toegespitst op het type werk dat gebouwd wordt. Wanneer bijvoorbeeld veelvuldig sprake is van vervoer van kostbare bouwmaterialen van- en naar het bouwterrein, is het van belang dat de polisvoorwaarden hier specifiek op afgestemd zijn.

Advies?

Onze advocaten voorzien u graag van deskundig en persoonlijk advies indien u vragen heeft omtrent de CAR-verzekering en de uitleg van uw polisvoorwaarden.

Lees ook:

Deel dit artikel

Expertises