Jaco van den Brink

Als ondernemer komt u vaak in aanraking met de (plaatselijke) overheid. U krijgt een vergunning voor het uitbreiden van uw winkel of bedrijfsruimte of u maakt uw huisvesting brandveilig, op last van de gemeente. Het omgevingsrecht (regelgeving over bouwen, vergunningen etc.) is nu opgenomen in veel verschillende wetten en regelgeving. Dat gaat echter veranderen.

Nieuwe wet

De komende jaren wordt het omgevingsrecht ingrijpend gewijzigd door de invoering van de Omgevingswet. De versnipperde regelgeving wordt samengevoegd, plannen en vergunningen gebundeld en procedures versneld. Naar verluidt treedt de Omgevingswet in 2021 in werking.

Deze maand zijn de vier onderliggende besluiten (AMvB’s) gepubliceerd in het Staatsblad. Een AMvB bevat nadere regelgeving of een verdere uitwerking van de wet. Voor u als ondernemer zijn met name het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) van belang. Het Bal gaat over milieubelastende activiteiten en het Bbl over bouwwerk-gerelateerde activiteiten.

Doel van de wijzigingen is onder meer om een gemeentebestuur meer ruimte te geven voor maatwerk per locatie. Voor uw meerjarenplannen is dus van belang om na te gaan wat de voor- en nadelen kunnen zijn van het indienen van een aanvraag onder huidig recht, of onder de Omgevingswet.

Bal: milieu

In het Bal zijn zo’n 24 nu geldende besluiten samengevoegd (met name het Activiteitenbesluit). De basis van de regels in het Bal is de zorgplicht van de ondernemer.

Een van de veranderingen in het Bal is dat bepaalde categorieën van milieubelastende activiteiten, zoals horeca of detailhandel, niet meer zijn onderworpen aan algemene rijksregels, maar aan regels die de gemeente zelf opstelt. Op termijn is het dus, nog veel meer dan nu, van belang om in nauw overleg te blijven met het gemeentebestuur over de mogelijkheden op uw locatie.

Het bestemmingsplan wordt straks ook vervangen door het Omgevingsplan, waarbij het gemeentebestuur beduidend meer mogelijkheden krijgt om aan specifieke locaties bepaalde normen te verbinden (zoals geluid- of parkeernormen).

Bbl: bouwwerken

In het Bbl bevinden zich onder meer veel regels uit het nu nog geldende Bouwbesluit 2012. Een gemeente mag geen regels naast het Bbl opstellen die gelden voor bouwen. Dat mag alleen als het Bbl ruimte biedt voor maatwerk.

Zoals gezegd, de komst van de Omgevingswet kan voor u nieuwe kansen bieden, met name wanneer u tijdig met het gemeentebestuur gaat overleggen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises