Lisette Riezebos-Naberman

In deze whitepaper worden de essentiële kenmerken van het concurrentiebeding behandeld. Na het lezen hiervan bent u op de hoogte van alle ins en outs, zodat u het concurrentiebeding als praktisch instrument in kunt zetten. Ook geven we u enkele praktische tips. U kunt het document hieronder downloaden.

Wat houdt het concurrentiebeding in?

Het concurrentiebeding. Volgens de wet gaat het om een beding tussen werkgever en werknemer waarbij de werknemer “wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn”.

Een dergelijk beding kan bijvoorbeeld als volgt luiden:

“1. Het is werknemer niet toegestaan om binnen één jaar na beëindiging van deze arbeidsovereenkomst, direct of indirect, binnen een straal van 50 kilometer van de standplaats van werknemer voor zichzelf of voor anderen, al dan niet tegen vergoeding, in enigerlei vorm werkzaam of betrokken te zijn bij een onderneming of organisatie met activiteiten op een terrein gelijk, soortgelijk aan- of anderszins concurrerend met die van werkgever of aan werkgever gelieerde ondernemingen.

2. Bij overtreding van het in lid 1 bepaalde verbeurt werknemer een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- per overtreding, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, te vermeerderen met een bedrag van € 750,- voor iedere dag (een gedeelte van de dag daaronder begrepen) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van werkgever om nakoming van het concurrentiebeding te vorderen of vergoeding van de daadwerkelijke schade in plaats van de overeengekomen boete.”

Het opnemen van een boetebeding is raadzaam omdat dan geen discussie hoeft te worden gevoerd over de daadwerkelijk door u geleden schade.

Let op: de wettelijke omschrijving van het concurrentiebeding is breder dan het “standaard” concurrentiebeding. Een relatiebeding valt eveneens onder deze beschrijving. Voor een relatiebeding gelden daarom ook alle wettelijke vereisten.

Aanvragen whitepaper

Voornaam (of voorletters) en achternaam

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Deel deze whitepaper

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises bij deze whitepaper

Laatste updates

Bekijk alle publicaties

Vrijblijvend doorpraten over uw vraagstuk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a nisl ut mauris

BVD advocaten bij u in de buurt

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec a nisl ut mauris