Als bezwaar of beroep is ingesteld tegen een besluit, kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Een dergelijk verzoek kan een middel zijn om sneller een oordeel van de rechter te krijgen.

Als bezwaar of beroep is ingesteld tegen een besluit, kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Een dergelijk verzoek kan een middel zijn om sneller een oordeel van de rechter te krijgen. Het gaat dan wel om een voorlopig oordeel. Bij de beslissing op het bezwaar of het beroep is men niet gebonden aan dit oordeel.

Omgevingsvergunning

Een mooi voorbeeld van een verzoek om een voorlopige voorziening in de praktijk is een recente uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Weesp heeft een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een woning.

De vergunning verleend het recht om direct aan de bouw van de woning te beginnen, al loopt de bouwer hiermee een risico. Immers: als in bezwaar of beroep de vergunning alsnog vernietigd wordt, zou het bouwwerk, in dit geval een woning, weer afgebroken moeten worden. Daarom wordt meestal aangeraden te wachten met de start van de bouw tot de vergunning onherroepelijk is geworden. Dit is dus geen verplichting!

In het geval van de uitspraak was de bouwer al begonnen. Omwonenden maakten bezwaar tegen de vergunning, stelden na de bezwaarprocedure beroep in en dienden een verzoek om een voorlopige voorziening in. Ze wilden dat de bouw werd stilgelegd.

Onmiddelijk ingrijpen?

Bij de ontvangst van een verzoek om een voorlopige voorziening bekijkt de griffier van de Rechtbank of onmiddellijk ingrijpen nodig is. Bij bijvoorbeeld de kap van een boom – een onherstelbare situatie – kan de griffier ingrijpen door direct te bellen en te verbieden de boom te kappen. Vaak wordt dan diezelfde dag nog of kort daarna een zitting gepland en doet de rechter ook nog schriftelijk uitspraak over het verzoek om een voorlopige voorziening.

In het geval van de bouw van deze woning zag de griffier geen noodzaak om de bouw direct stil te leggen. De voorzieningenrechter boog zich daarom uitgebreider over het dossier. De rechter beoordeelt de vergunning met in zijn/haar achterhoofd de vraag of deze vergunning ook stand zal houden in de lopende bezwaar- of beroepsprocedure. Houdt de vergunning hoogstwaarschijnlijk géén stand, dan ligt de toewijzing van het verzoek om een voorlopige voorziening voor de hand. Meent de rechter daarentegen dat de bezwaar- of beroepschriften ongegrond verklaard zullen worden, dan is het treffen van een voorlopige voorziening ook niet nodig.

In de bovengenoemde zaak draaide het om de hoogte van de woning. Het hoogste punt van het bouwperceel lag eerst op ongeveer 0m NAP. Na noodzakelijke sanering en egalisering van de bodem was het hoogste punt +0,42m NAP. Zou dat betekenen dat de woning, met een maximale bouwhoogte van 7,6m ook 0,42m hoger zou komen te liggen? De omwonenden meenden van wel en zagen de nadelige gevolgen daarvan voor hun eigen woningen.

Bestemmingsplan

Uiteindelijk oordeelde de rechter dat de link tussen het bouwpeil van +0,42m NAP en het bestemmingsplan ontbrak. De vergunning was verleend op basis van de regels in het bestemmingsplan, maar door het ontbreken van de link zag de rechter geen probleem in de vergunningverlening. Anders gezegd: zou in het bestemmingsplan gestaan hebben dat de woning niet hoger mocht zijn dan 7,60 m, gemeten vanaf het bouwpeil van 0m NAP, dan was de vergunning niet volgens de regels van het bestemmingsplan verleend. De woning was dan te hoog geweest.

Uiteindelijk luidde het voorlopig oordeel van de Voorzieningenrechter dat de omgevingsvergunning bij de bestuursrechter waarschijnlijk in stand zou blijven. Hij kende daarom geen voorlopige voorziening toe. Het handhavingsverzoek dat de omwonenden ingediend hadden, is hierin buiten beschouwing gebleven.

Let dus op wat in bestemmingsplannen staat. Nauwkeurig lezen is van belang. Tegelijkertijd: is een vergunning verleend volgens de regels van een bestemmingsplan?  Dan zullen verzoeken om voorlopige voorzieningen afgewezen worden.

Deel dit artikel

Expertises