Lisette Riezebos-Naberman

Een werknemer die langdurig ziek is: het kan voor heel wat hoofdbrekens zorgen. Na de ziekmelding wordt de bedrijfs- of arboarts ingeschakeld en de werknemer stelt zich doorgaans onder behandeling van een arts.

Nu kan het gebeuren dat werkgever of de bedrijfsarts twijfels heeft bij de diagnose of de medische behandeling van de werknemer. Is het wel de juiste diagnose? En leidt de medische behandeling tot het gewenste resultaat? Dit is belangrijk. Bij een juiste diagnose en behandeling kan de werknemer vaak immers eerder aan het werk.

Over deze vragen boog de kantonrechter zich recent. Werkgever had een geschil over de bevoegdheden van de bedrijfsarts. Werkgever was van mening dat de bedrijfsarts een zieke werknemer door mocht verwijzen naar een door hem gekozen specialist voor onderzoek. Ook wilde de werkgever vervolgens dat de werknemer verder behandeld zou worden door een door de bedrijfsarts aan te wijzen behandelaar. Als de werknemer dit zou weigeren, wilde werkgever een loonstop opleggen. De ondernemingsraad vond dat dit niet door de beugel kon.

Onderzoek

De kantonrechter oordeelde vervolgens dat de bevoegdheden van de bedrijfsarts verder gaan dan de ondernemingsraad meende. Een bedrijfsarts heeft de verplichting om een probleemanalyse op te stellen, met daarin (indien mogelijk) een diagnose. Als de bedrijfsarts onvoldoende deskundig is om de diagnose zelf vast te stellen, mag hij daarvoor een externe deskundige inschakelen. Dit moet wel noodzakelijk zijn. Van de werknemer mag verwacht worden dat hij medewerking verleent aan het onderzoek van de ingeschakelde expert.

Doet een werknemer dit niet? Dan kan zijn loon worden stopgezet.

Behandeling

De vervolgvraag is of de werknemer ook verplicht kan worden om zich door een door de bedrijfsarts aangewezen arts te laten behandelen. Dit is niet het geval. Er geldt een vrije artsenkeuze. Iedereen mag zelf weten of hij een arts inschakelt en zo ja, welke arts.

Werkgever mag bij weigering in principe dan ook geen loonstop opleggen. Dit is anders als de werkgever aannemelijk kan maken dat het niet volgen van een (juiste) behandeling de genezing belemmert of vertraagt. Of als aannemelijk is dat de werknemer een redelijk voorschrift niet opvolgt. Dit moet wel goed gemotiveerd worden. De rechtsgeldigheid van de loonstop hangt bijvoorbeeld af van de adviezen van behandelaars, het resultaat van de behandeling(en) en de tijd die de behandeling(en) heeft gevergd.

Tips

Heeft u twijfels over de diagnose of de medische behandeling van een werknemer?

Houd dan goed contact met de bedrijfsarts. De bedrijfsarts zal uit zichzelf namelijk niet snel een externe deskundige inschakelen. Hetzelfde geldt voor het inzetten van een adequate medische behandeling. Overleg bij twijfel met de bedrijfsarts. Volgt een werknemer het (goed onderbouwde) advies van de bedrijfsarts niet op? Dan kan een loonstop volgen.

Lees ook:

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises