‘Ik wens je veel personeel’, ofwel: spreekwoordelijk veel zorgen en ellende. Een bekende uitspraak. Maar hoe terecht is die? In de casus die ik nu beschrijf wel. Een werknemer wordt ziek. De bedrijfsarts stelt dat re-integratie niet mogelijk is en de werkgever vertrouwt op dat oordeel. Na twee jaar volgt de WIA-beoordeling door een arts van het UWV. Die stelt dat de werknemer wél had kunnen re-integreren en de werkgever krijgt vanuit het UWV een verlengde loondoorbetalingsverplichting van een jaar opgelegd.

Bedrijfsarts versus UWV-arts

Uit dit voorbeeld blijkt dat het UWV veelal hogere eisen stelt aan de re-integratie van werknemers dan de bedrijfsarts van de Arbodienst. Of de bedrijfsarts verkeerd heeft geadviseerd is voor u als werkgever moeilijk vast te stellen. De ene arts (bedrijfsarts) heeft een advies gegeven dat door de andere arts (verzekeringsgeneeskundig-arts van het UWV) onjuist wordt genoemd. Om deze situatie te voorkomen, en daarmee ook een verlengde loondoorbetalingsverplichting, is het raadzaam dat u als werkgever een vinger aan de pols houdt in het re-integratietraject van de zieke werknemer.

Vooraf deskundigenonderzoek via UWV

Als de bedrijfsarts zich op het standpunt stelt dat er bij de zieke werknemer geen duurzaam benutbare mogelijkheden zijn, is dat een belangrijk signaal. In een dergelijk geval kan het zinvol zijn een deskundigenonderzoek bij het UWV aan te vragen. Dit kunt u doen via het downloaden van een formulier op de site van het UWV. Bij het indienen van een dergelijk verzoek is het van groot belang dat de juiste vraagstelling en informatie in het verzoek staat opgenomen.

Uit mijn praktijk is gebleken dat na het indienen van een juist geformuleerd verzoek de verzekeringsgeneeskundig-arts van het UWV zich veelal op het standpunt stelt dat de werknemer wel duurzaam benutbare mogelijkheden heeft. Voor u als werkgever is het van belang om in een vroeg stadium deze duidelijkheid te verkrijgen zodat u de juiste maatregelen kunt nemen om een verlengde loondoorbetalingsverplichting van een jaar te voorkomen.

Loondoorbetalingsverplichting voorkomen

Het is overigens mogelijk om door middel van een bezwaar aan het UWV de verlengde loondoorbetalingsverplichting te verkorten. Beter is het om een dergelijke sanctie te voorkomen.Krijgt u toch een dergelijke sanctie van het UWV opgelegd en komt deze sanctie voort uit de advisering van de bedrijfsarts, is het mogelijk om de bedrijfsarts aansprakelijk te stellen voor de door u geleden schade als gevolg van een beroepsfout van de arts.

Laat dus de re-integratie van de zieke werknemer niet geheel aan de Arbodienst over, maar houd ook zelf een vinger aan de pols. Dit kan u veel zorgen, ellende én geld besparen.  

Een ingekorte versie van deze column is ook geplaatst in Bedrijvig Altena

Deel dit artikel

Expertises