Wat betekent de NOW-regeling nu concreet? Hoe zit het met de omzet, naar welk loon en welke loonsom wordt gekeken? Wat betekenen de voorwaarden precies en wanneer kan ik de aanvraag eigenlijk indienen?

Eerder berichtten we u over de NOW of de 'Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid' en de contouren die de regering voor die regeling had gegeven. De regeling is inmiddels in werking getreden en de uitgangspunten zijn nauwelijks veranderd. Hieronder som ik ze eerst kort op, om er volgens dieper op in te gaan. 

Hoofdlijnen

Op basis van de NOW wordt in geval van een te verwachten omzetverlies van 20% of meer over de maanden maart t/m mei of april t/m juni of mei t/m juli loonkostensubsidie mogelijk ter hoogte van maximaal 90% van de loonkosten. Wanneer u een aanvraag doet dan is het de bedoeling dat het UWV binnen 2-4 weken overgaat tot het uitbetalen van een voorschot van 80% in drie termijnen. Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet u aan een aantal voorwaarden voldoen waarvan de belangrijkste zijn dat de omzetdaling 20% of meer bedraagt en personeel niet op bedrijfseconomische gronden mag wordt ontslagen.

Wat betekent dat nu concreet? Hoe zit het met de omzet, naar welk loon en welke loonsom wordt gekeken? Wat betekenen de voorwaarden precies en wanneer kan ik de aanvraag eigenlijk indienen? Deze vragen zullen hieronder worden beantwoord.

Omzetverlies

De grote vraag is allereerst hoe het precies zit met het omzetverlies. Als uitgangspunt wordt de omzet over 2019 genomen (gedeeld door vier) en die wordt vergeleken met de verwachte omzetdaling over de gekozen aanvraagperiode. Er zijn drie periodes mogelijk: maart t/m mei of april t/m juni of mei t/m juli. De reden daarvoor is omdat een terugval in de omzet ook kan na-ijlen. Het betekent ook dat als u weet dat maart doorgaans heel druk is, maar in de maanden daarna tegenvallers zijn te verwachten u daar dus op kunt sturen.

Uw omzet over 2019 kunt u halen uit uw jaarcijfers, mits die volgens de regels tot stand zijn gekomen. Voor de verwachte omzet gebruikt u vervolgens dezelfde berekeningswijze. Als natuurlijk persoon kunt u de omzet over de laatste aangifte inkomstenbelasting gebruiken, mits deze volgens de regels is opgesteld. Overigens wordt in de regeling nog opgemerkt dat alle baten die voortkomen uit de uitvoering van uw normale activiteiten, ook als deze gewoonlijk met een andere term dan omzet worden aangeduid, onder omzet in de zin van deze regeling vallen.

Groep of concern

Wanneer u een groep ondernemingen hebt of bestuurt dan is van belang om te weten dat het om het omzetverlies van de hele groep of het hele concern gaat. Het is dus niet mogelijk om een onderverdeling te maken tussen bedrijven die 20% of meer omzetverlies hebben en bedrijven die niet boven die kritische grens uit komen. Wanneer uw concern evenwel buitenlandse dochters heeft, waarbij de werknemers geen loon ontvangen dat onder het Nederlandse sociale verzekeringsloon valt, wordt die omzet niet meegenomen. Overigens gaat de aanvraag van de NOW-loonkostensubsidie wel per werkgever/loonheffingsnummer. Bij de omzetgegevens moeten evenwel de groepsgegevens worden ingevuld.

Loon

Voor de loonsom wordt gekeken naar de loonsom die u in januari heeft betaald en in de loonaangifte is verwerkt. Maakt u niet gebruik van een maandloon maar van een periodeloon dan wordt de periodeloonsom van periode 1 genomen en wordt deze met 8,33% verhoogd. Wanneer de maand januari of periode 1 niet beschikbaar is, dan wordt gekeken naar november 2019 of periode 12.

Welk loon?

Vervolgens is de vraag om welk loon het gaat. Voor het loon wordt gekeken naar het sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dat betekent dat vakantiegeld, pensioenpremies, werkkostenregelingen of vergoedingen (studiekosten/reiskosten) en werkgeverspremies daarbij voor het rekengemak niet zijn inbegrepen. Het is niet zo dat met die kosten geen rekening wordt gehouden, want het loon wordt omwille van die kosten verhoogd met 30%. De subsidie is overigens begrensd voor loon van ten hoogste € 9.538 per maand.

Voorschot

Als u een complete aanvraag heeft ingediend dan heeft het UWV formeel 13 weken om over de aanvraag te beslissen. Gelukkig wordt ernaar gestreefd om de betaling van het voorschot binnen 2-4 weken na de aanvraag te realiseren. Hoe het in de praktijk ook gaat uitpakken, duidelijk is dat het nog even kan duren voordat het voorschot op de subsidie is ontvangen. Al zien we nu dus wel dat het UWV probeert zo snel mogelijk de voorschotten te betalen.

Het voorschot bedraagt 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag verstrekte gegevens en zal in 3 termijnen worden uitbetaald. Gegoten in een formule kunt u berekenen wat u totaal kunt ontvangen:

Percentage verwacht omzetverlies * loonsom januari * 1,3 * 3 * 0,9 * 0,8.

Definitieve vaststelling

De huidige aanvraag ziet op de verwachte omzetdaling en luidt tot een voorschot. Vervolgens zal moeten worden beoordeeld of de subsidie ook definitief kan worden vastgesteld gebaseerd op de daadwerkelijke cijfers. Daarvoor moet u binnen 24 weken na afloop van de periode dat de subsidie wordt ontvangen de definitieve vaststelling van de subsidie aanvragen. De daadwerkelijke behaalde omzet en de daadwerkelijke betaalde loonsom is dan bekend. Bij de omzetcijfers zal doorgaans een accountantsverklaring nodig zijn. Voor kleine ondernemers wordt deze eis echter niet gesteld. Waar de grens precies gaat liggen wordt later bekend gemaakt. Op basis van de definitieve cijfers wordt vastgesteld of u nog geld hebt te ontvangen of dat een deel moet worden terugbetaald. De definitieve formule luidt:

Percentage gerealiseerd omzetverlies * loonsom januari * 1,3 * 3 * 0,9.

Ontslagvoorwaarde

Terugbetaling achteraf is afhankelijk van de vraag of u aan de voorwaarden bent blijven voldoen. Indien de omzetdaling achteraf meevalt spreekt dat voor zich. Voor het geval dat u toch genoodzaakt was of bent tot een ontslag op bedrijfseconomische redenen vergt dat enige uitleg. Het loon van de persoon waarvoor een ontslagaanvraag is ingediend dient van de loonsom te worden afgetrokken + 50%. Dat kan worden voorkomen. Wanneer een ontslagaanvraag is gedaan dan heeft deze geen gevolgen als deze binnen 5 dagen weer wordt ingetrokken. Aanvragen van voor 18 maart tellen niet mee voor de voorwaarde.

U bent tevens verplicht om u in te spannen de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat strookt met het doel om werkgelegenheid te behouden. Flexkrachten en medewerkers met een aflopend contract dienen wat de regering betreft zoveel mogelijk te worden behouden en daar is subsidie ook op van toepassing. Er is echter geen sanctie aan deze inspanningsverbintenis verbonden.

Kortom, het is dus toegestaan dat iemand op andere gronden dan bedrijfseconomische redenen de onderneming verlaat. Een ontslag om een andere grond, een beëindiging met wederzijds goedvinden, het niet verlengen van een aflopend contract of opzeggen tijdens de proeftijd zijn dus nog wel mogelijk.

Andere voorwaarden

Art. 13 van de regeling bevat nog vele andere voorwaarden. Ik noem ze kort:

  • Loonkostensubsidie mag alleen aangewend worden voor de loonkosten.

  • De OR of personeelsgeleding of, indien deze ontbreken, de medewerkers dient u te informeren over de subsidieverlening.

  • U moet een controleerbare administratie voeren, zodat tot 5 jaar na vaststelling inzage verleend kan worden, dan wel dat u de benodigde inlichtingen of gegevens kunt verstrekken.

  • Relevantie wijzigingen moet u doorgeven aan het UWV.

  • Na afloop van de NOW-subsidieperiode geeft u aan wat de werkelijke omzetdaling en loonsom is geweest.

  • Indien u al loonkostensubsidie ontvangt op grond van de participatiewet dan dient u bij NOW-subsidie het college van B&W daarover te informeren.

Wanneer kan ik NOW aanvragen?

U kunt NOW nu aanvragen. Zorg er in ieder geval voor dat u een complete aanvraag kunt doen en duidelijk is wat de loonsom, de omzet over 2019 en het verwachte omzetverlies bedraagt. Wanneer u geen complete aanvraag kunt aanleveren, zal de aanvraag niet in behandeling worden genomen en het zou jammer zijn om deze kans te missen.

Deel dit artikel

Expertises