André Bussink

Ja, dat mag. Een basisschool mag uw kind weigeren. Daarvoor kunnen verschillende redenen zijn. Bijvoorbeeld omdat de school te vol is, uw kind nog niet zindelijk is, u als ouders de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van de school niet accepteert of de school niet kan voorzien in de ondersteuning die uw kind nodig heeft. In sommige gevallen is de weigering begrijpelijk, bijvoorbeeld als de school vol is. Vol is vol, daar is weinig aan te doen. Op meer weerstand kan het bij ouders rekenen als een kind geweigerd wordt omdat de school meent niet in de vereiste ondersteuning te kunnen voorzien. De school weigert uw kind dan omdat deze een ‘rugzakje’ heeft waar de school geen ondersteuning voor biedt.

Zorgplicht

Als een leerling extra ondersteuning nodig heeft om mee te kunnen doen aan het reguliere onderwijs, dan is de school verplicht om te voorzien in die ondersteuning. Bij de aanmelding van een nieuwe leerling zal een school daarom eerst moeten onderzoeken of zij de benodigde ondersteuning zelf kan bieden, al dan niet met investeringen in bepaalde voorzieningen. Als dat niet lukt, zal de school elders een passende plek moeten zoeken voor de leerling. Bijvoorbeeld op een school binnen hetzelfde samenwerkingsverband die de benodigde ondersteuning wél kan bieden. De school waar het kind in eerste instantie aangemeld wordt, heeft kortom de verantwoordelijkheid om te zorgen dat een leerling een passende onderwijsplek krijgt. Een school moet binnen zes weken na aanmelding beslissen over de toelating van een leerling. Deze termijn kan eenmaal met vier weken worden verlengd.

De praktijk

Het komt in de praktijk vaak voor dat scholen de aanmelding van een nieuwe leerling niet in behandeling nemen. De ondersteuning die een leerling nodig heeft zou te ingewikkeld zijn, of de school meent dat de extra ondersteuning te zwaar is voor haar leerkrachten. Vaak wordt tegen ouders gezegd om op zoek te gaan naar een andere school zonder dat de school de ouders actief begeleidt. Hiermee handelt de school in strijd met de wet.

Wat te doen?

Als u als ouders tijdens een kennismakingsgesprek of open dag al te horen krijgt dat er geen plek is voor uw kind, dan is het raadzaam om toch uw kind formeel aan te melden. Krijgt u vervolgens (opnieuw) te horen dat de aanmelding niet in behandeling genomen kan worden omdat de school niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte, dan is het belangrijk dat u deze beslissing schriftelijk ontvangt. U kunt dan bezwaar maken tegen deze beslissing en de school wijzen op de zorgplicht. Mogelijk komt u er alsnog samen met de school uit. Lukt dat niet? Dan kan het verstandig zijn om uw situatie voor te leggen aan de geschillencommissie passend onderwijs. Ook kunt u beroep instellen tegen de beslissing bij de rechtbank. De rechter gaat dan na of de school volgens de wet en volgens haar eigen statuten en reglementen heeft gehandeld.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises