Lisette Riezebos-Naberman

Griep of verkoudheid, we hebben er allemaal wel eens last van. Ziekte is uiteraard vervelend voor de zieke, maar ook voor een ondernemer kan het behoorlijk lastig zijn als een werknemer ziek is. Er moet vervanging moet worden geregeld en als een werknemer langer ziek is, moet vaak een re-integratietraject worden opgestart. Van een werknemer die meer dan twee jaar ziek is, kan afscheid worden genomen. Maar voor een werknemer die zich telkens minstens vier weken beter meldt, begint het hele verhaal weer van voor af aan.

Ontslag op basis van de c-grond?

Een supermarkt voerde laatst een ontbindingsprocedure voor een werkneemster die veelvuldig ziek was. Werkneemster Anke is in dienst als Vervangend Filiaalleidster. De laatste zeven jaar komt ze vaker niet dan wel opdagen. Van de 1.820 werkdagen heeft ze er maar liefst 1.156 (!) verzuimd. In feite was ze meer dan twee van de drie dagen ziek.

Eén ontslaggrond is specifiek bedoeld voor dergelijke situaties: de zogeheten c-grond. Een arbeidsovereenkomst kan ontbonden worden als een werknemer de bedongen arbeid met regelmaat niet kan verrichten als gevolg van ziekte of gebreken. Uiteraard mag een werkgever hier niet debet aan zijn door onvoldoende zorg aan de arbeidsomstandigheden van de werknemer te besteden. Daarnaast gelden enkele andere voorwaarden. Zo moet het veelvuldig ziekteverzuim onaanvaardbare gevolgen hebben voor de bedrijfsvoering en moet het aannemelijk zijn dat herstel niet binnen 26 weken op zal treden.

Geen ontbinding van de arbeidsovereenkomst voor Anke?

In de zaak van Anke oordeelt de kantonrechter dat Anke haar arbeid met regelmaat niet kan verrichten als gevolg van ziekte. Toch leidt dit niet tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Anke werkt in een klein filiaal: er zijn vier kaderleden en vier verkoopmedewerkers in dienst. Werkgever heeft aangevoerd dat de druk op de overige drie kaderleden onevenredig hoog is. De kantonrechter oordeelt echter dat deze onevenredige druk onvoldoende onderbouwd is. Vast staat weliswaar dat de kaderleden over dienen te werken, maar er blijkt niet dat de kaderleden deze druk als onevenredig hoog ervaren of dat in strijd met Arbo-regels wordt gehandeld.

Voor het antwoord op de vraag of het verzuim onaanvaardbare gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering, weegt de kantonrechter daarnaast de grootte van het gehele bedrijf van werkgever mee. Werkgever exploiteert meerdere filialen. In totaal zijn er ongeveer 500 werknemers in dienst. De kantonrechter is van oordeel dat van een dergelijke grote werkgever bijvoorbeeld kan worden verwacht personeel uit andere filialen in te zetten of een flexpool op te richten.

Ontslag bij zieke werknemer (op basis van c-grond) erg lastig

Voor Anke betekent dit dat ze in dienst blijft. Voor werkgevers laat dit zien dat een verzoek op de c-grond niet snel wordt toegewezen. Als een werkgever de c-grond evenwel voldoende onderbouwt, bijvoorbeeld met verklaringen van de overige werknemers, én werkgever een kleine werkgever is, wordt een ontbindingsverzoek voor een werkneemster als Anke naar alle waarschijnlijkheid wel toegewezen. 

Lees meer over zieke werknemers 

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises