Jan Eerbeek

In deze bijzondere tijd kan het zijn dat werknemers bepaalde verloven willen intrekken. De vraag is of en, zo ja, onder welke voorwaarden dat kan. De CAO PO wijst werkgevers en werknemers daarin de weg.

In deze bijzondere tijd kan het zijn dat werknemers bepaalde verloven willen intrekken. De vraag is of en, zo ja, onder welke voorwaarden dat kan. De CAO PO wijst werkgevers en werknemers daarin de weg.

Duurzame inzetbaarheidsverlof

In de CAO PO staat ten aanzien van het duurzame inzetbaarheidsverlof opgenomen dat de werkgever en werknemer jaarlijks voorafgaand aan de zomervakantie overleg voeren over de besteding van de duurzame inzetbaarheidsuren. Dat volgt uit artikel 8A.2. Slechts eenmaal per jaar kan worden verzocht om de omvang van het verlof te wijzigen (artikel 8A.6 lid 8). Dat kan jaarlijks met ingang van de eerste dag van het schooljaar. De CAO PO geeft dus geen grond om nu vanwege het coronavirus over te gaan tot aanpassing van de omvang. Mijn advies aan werkgevers is om dergelijke verzoeken van werknemers gemotiveerd af te wijzen.

Ouderschapsverlof

Artikel 8.17 lid 9 CAO PO opent de deur om het toegekende ouderschapsverlof te wijzigen of in te trekken. Hiervoor moet volgens de Cao sprake zijn van onvoorziene omstandigheden. Er bestaan redenen om aan te nemen dat het coronavirus zo’n onvoorziene omstandigheid is. De werkgever moet uiterlijk binnen vier weken na een aanvraag beslissen. De werkgever kan een verzoek weigeren als “gewichtige redenen” zich tegen het intrekken c.q. afbreken verzetten.

De kans is klein dat werknemers veel gebruik zullen maken van de intrekkingsmogelijkheid. Het Cao?artikel bepaalt namelijk dat als intrekking volgt na de start van het verlof, het recht op het overige deel van het verlof vervalt. Dat is slechts anders als het ouderschapsverlof wordt opgeschort wegens ziekte of zwangerschapsverlof.

Lang buitengewoon verlof

Voor lang buitengewoon verlof, waarbij sprake is van onbetaald verlof, is in artikel 8.12 lid 4 van de CAO PO een intrekkingsmogelijkheid opgenomen. Op verzoek van de werknemer kan de werkgever het verlof opschorten of intrekken en op een ander tijdstip opnieuw verlenen. De werknemer en de werkgever kunnen op dit punt gezamenlijk dus goed tot maatwerk komen. Dat is ook mijn advies.

Vakantieverlof

Tot slot kan het zijn dat werknemers hun vakantieverlof willen intrekken. In het onderwijs komt dat in deze periode minder voor. De meeste werknemers hebben zich immers te houden aan de vastgestelde schoolvakanties. In de CAO PO is echter wel een bepaling opgenomen over de intrekking van vakantieverlof. Dit betreft artikel 8.5. Uit dit artikel volgt dat de werknemer de werkgever kan verzoeken het vakantieverlof in te trekken ‘in andere daarvoor redelijkerwijs in aanmerking komende gevallen.’

Werkgevers moeten een eigen afweging maken of zij de intrekking van het vakantieverlof goedkeuren. Vóór intrekking pleit bijvoorbeeld dat werknemers te maken kunnen hebben met een afgezegde vakantie naar binnen? of buitenland. Werknemers worden zo gehinderd hun vakantieverlof op de ingeplande wijze in te zetten. Aan de andere kant kan het zijn dat een werkgever op zo’n korte termijn de inzet van de werknemer niet kan gebruiken. Dat kan bijvoorbeeld opgeld doen als de werknemer slechts enkele dagen voor zijn verlof een aanvraag tot intrekking doet. Het is aan te bevelen in goed overleg met de werknemer een passende oplossing te bedenken.

Conclusie

Samengevat geldt voor iedere vorm van verlof bij intrekking een eigen regime. Daarom moet in een concreet geval zorgvuldig de CAO PO erop worden nagezien. Verder vergt de te kiezen oplossing in de meeste situaties een zelfstandige afweging van de werkgever.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises