Het doel van iedere VvE is het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van haar leden. Wat deze gemeenschappelijke belangen zijn, is niet altijd even duidelijk. Het zal geregeld voorkomen dat appartementseigenaren onderling nog wel eens onenigheid hebben over hun belangen. Zo verhoudt bijvoorbeeld het recht op exclusief gebruik van iemands appartement zich niet altijd even goed met andersmans recht op ongestoord woongenot. Klachten over hinder en overlast zijn helaas aan de orde van de dag binnen appartementencomplexen.

Het is niet altijd even gemakkelijk iets te doen aan overlast vanuit andere appartementen. In ieder reglement zal zijn opgenomen dat hinder en overlast verboden is en dat het bestuur ingeval van overtredingen van de reglementen verplicht is om te handhaven. Toch komt het geregeld voor dat een appartementseigenaar vergeefs aanklopt bij de VvE. Allereerst omdat overlast een relatief begrip is en niet iedereen het er in alle gevallen over eens is of iets wel of geen overlast is. Maar ook is het natuurlijk mogelijk dat de VvE niet in beweging wil komen.

Opschorting als pressiemiddel

De Rechtbank in Den Haag kreeg recent een kwestie voorgelegd waarin een eigenaar ernstige overlast ervoer van zijn buurman en waar de VvE als belangenhartiger maar niets aan wilde doen. De eigenaar had maandenlang regelmatig bij de beheerder geklaagd over met name de geluids- en stankoverlast die zijn buurman zou veroorzaken. Omdat er volgens de eigenaar niets veranderde, besloot hij op enig moment zijn maandelijkse bijdragen aan de VvE op te schorten, zo lang de VvE niet aan haar handhavingsplicht voldeed. Reden voor de VvE om de rechter te vragen de eigenaar te veroordelen tot doorbetaling van zijn bijdragen.

Opschorting is een recht van iedere schuldenaar met een opeisbare vordering op zijn schuldeiser. Volgens de rechter had de appartementseigenaar in dit geval echter geen opeisbare vordering op de VvE, nu voor de VvE geen sprake was van een verplichting die zij zonder meer en per direct kon nakomen. Opschorting van de maandbijdragen was daarom niet aan de orde. Wanneer de eigenaar iets van de VvE gedaan wil krijgen, is een eigenaar volgens de rechtbank op andere rechtsgangen aangewezen. Een lid dat meent dat de VvE een bepaald besluit zou moeten nemen of een bepaalde actie zou moeten verrichten, dient daartoe een besluit op de vergadering van de VvE uit te lokken. Indien dat niets oplevert, staat de gang naar de rechter open. De rechter oordeelde dan ook dat de VvE niet op andere wijze door een lid van de VvE kan worden gedwongen bepaalde besluiten te nemen of een bepaalde actie te ondernemen. Het beroep op opschorting werd afgewezen en de eigenaar moest gewoon zijn bijdragen (blijven) betalen.

Bijzonder karakter van het appartementsrecht

De uitspraak van de Rechtbank maakt opnieuw duidelijk dat het appartementsrecht een bijzonder rechtsterrein is, met strakke regels en eigen protocollen. En dat de rechtspraak buiten de voorgeschreven paden weinig ruimte laat voor het bewandelen van alternatieve routes.

Deel dit artikel