Jan Eerbeek

Per 1 juli 2016 geldt de nieuwe Wet doorstroming huurmarkt 2015. Verhuurders kunnen vanaf die datum nieuwe, kortdurende huurovereenkomsten sluiten. Deze overeenkomsten eindigen direct na de afgesproken looptijd; geen huuropzegging is nodig. Met deze bepaling is de huurbescherming voor kortdurende huurovereenkomsten afgenomen.

Deze regeling geldt alleen voor huurovereenkomsten van maximaal 2 jaren (zelfstandige  woning) respectievelijk maximaal 5 jaren (onzelfstandige woning). De verhuurder is verplicht de huurder vroegtijdig schriftelijk te informeren over het eindigen van de huur. Deze mededeling moet worden gedaan binnen de periode van 3 maanden tot 1 maand vóór het einde. Doet de verhuurder dat niet, dan is de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd aangegaan. Een goede administratie is daarom belangrijk.

Opzegging kortdurende huurovereenkomst door huurder

Deze kortdurende huurovereenkomsten mogen alleen door de huurder tussentijds worden opgezegd. Recent is aan de Minister voor Wonen en Rijksdienst gevraagd of van deze opzeggingsmogelijkheid van de huurder in de huurovereenkomst kan worden afgeweken.

Op 28 december 2016 heeft de Minister in een brief geantwoord dat daarvan niet mag worden afgeweken.  De Minister kondigt in deze brief vervolgens een wetswijziging aan. In de nieuwe tekst zal staan dat de opzeggingsmogelijkheid van de huurder stand houdt. Elke afwijking daarvan is nietig.

Kortdurende verhuur door woningcorporaties

Woningcorporaties is het niet toegestaan om sociale huurwoningen kortdurend te verhuren. Dat is alleen anders als het gaat om de huur aan specifieke groepen huurders. Het gaat dan om huurders die voor werk of studie tijdelijk in een andere gemeente binnen Nederland of afkomstig vanuit het buitenland in Nederland werken of studeren; huurders die door renovatie of sloop gevolgd door vervangende nieuwbouw hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken; huurders uit maatschappelijke opvang in de zin van de WMO; of huurders in een sociale noodsituatie met een aantoonbaar urgente huisvestingsbehoefte. Woningcorporaties mogen wel tijdelijke huurovereenkomsten afsluiten voor vrije sector huurwoningen.

Tot slot

De verhuurder moet zich hiermee realiseren dat de huurbescherming weliswaar is afgenomen, maar dat de huurder nog altijd gemakkelijk via opzegging van de huur af kan.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises