Cornelis Klepper

Het lijkt misschien een vreemde vraag. Het werk moet toch gewoon worden afgerond, waarna het is opgeleverd? Toch niet. De wet kent diverse bepalingen over de oplevering van het werk.

Het lijkt misschien een vreemde vraag. Het werk moet toch gewoon worden afgerond, waarna het is opgeleverd? Toch niet. De wet kent diverse bepalingen over de oplevering van het werk. Voor de oplevering van het werk zijn enkele stappen vereist. Hoewel dit in de praktijk, vooral bij de kleinere klussen, niet altijd strikt gebeurt is het wel belangrijk om het werk op de juiste wijze op te leveren.

Waarom zou ik een werk formeel opleveren?

In de eerste plaats omdat de (onder)aannemer verantwoordelijk en aansprakelijk is voor het werk tot aan het moment van oplevering. Na de oplevering is het werk voor risico van de opdrachtgever. Ontstaat er ná oplevering (mechanische) schade aan het werk dan is dit voor risico van de opdrachtgever. Daarom is het van belang de datum van oplevering precies aan te kunnen wijzen.

Daarnaast is de oplevering hét moment waarop de opdrachtgever het werk kan keuren. Het is dan de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever alle gebreken te melden die hij redelijkerwijs had moeten ontdekken. Kleven er (zichtbare) gebreken aan het werk die bij oplevering niet door opdrachtgever worden gemeld dan is de aannemer niet langer aansprakelijk voor die gebreken. Dit betekent dat de aannemer deze gebreken niet meer hoeft te herstellen. Evenmin kan de opdrachtgever dan een schadevergoeding voor de herstelkosten vorderen.

Een derde argument voor een duidelijke oplevering volgt uit de wettelijke omschrijving van aanneming van werk. Art. 7:750 BW bepaalt: 'Aanneming van werk is de overeenkomst waarbij de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt om buiten dienstbetrekking een werk van stoffelijke aard tot stand te brengen en op te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld.' De aannemer is dus wettelijk verplicht het werk op te leveren aan de opdrachtgever.

De aannemer heeft dus een groot belang bij een duidelijke oplevering.

Hoe regel ik de oplevering?

Als in de overeenkomst of algemene voorwaarden (UAV 2012, AVA 2013, COVO 2010, Metaalunievoorwaarden) geen afwijkende regeling is opgenomen geldt de regeling uit de wet.

De wet bepaalt in art. 7:758 lid 1 BW: 'Indien de aannemer te kennen heeft gegeven dat het werk klaar is om te worden opgeleverd en de opdrachtgever het werk niet binnen een redelijke termijn keurt en al dan niet onder voorbehoud aanvaardt dan wel onder aanwijzing van de gebreken weigert, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.'

Als we deze volzin schematisch uitwerken levert dat het volgende beeld op.

  1. De aannemer meldt aan de opdrachtgever dat het werk gereed is om te worden opgeleverd.

  2. De opdrachtgever heeft nu een redelijke termijn om het werk te keuren en aan de aannemer te laten weten of hij:

    1. het werk aanvaard zonder opleverpunten;

    2. het werk aanvaard onder voorbehoud van specifieke opleverpunten die door de aannemer nog moeten worden hersteld;

    3. het werk weigert vanwege gebreken die de ingebruikname van het werk in de weg staan.

  3. Als de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn aan de aannemer laat weten wat de uitkomst van de keuring van het werk is, wordt de opdrachtgever geacht het werk stilzwijgend te hebben aanvaard.

  4. Na de aanvaarding wordt het werk als opgeleverd beschouwd.

In de praktijk is het gebruikelijk dat de aannemer vooraf aan de opdrachtgever meldt wanneer het werk gereed zal zijn voor de oplevering. Er wordt dan een concrete datum genoemd waarop het werk kan worden opgeleverd. Ook is het gebruikelijk dat opdrachtgever en aannemer het werk dan samen opnemen en eventuele gebreken/opleverpunten noteren op een zogenaamde opleverlijst. Als de opdrachtgever een punt als gebrek aanmerkt terwijl de aannemer dit niet als gebrek ziet, wordt een dergelijk punt op de opleverlijst genoteerd met de opmerking dat aannemer niet akkoord is. Partijen kunnen dan daarover later nog discussiëren. De aannemer kan bijvoorbeeld proberen aan te tonen dat dit punt binnen bepaalde normen valt.

Het opleverformulier wordt veelal door beide partijen ondertekend. De meeste opleverformulieren zijn zo vormgegeven dat de aannemer middels ondertekening verklaart de opleverpunten binnen een bepaalde periode te herstellen. Daarom is het belangrijk dat de aannemer direct op het formulier aangeeft met welke punten hij het eventueel oneens is.

Nieuwe situatie: Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Op 14 mei 2019 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. De inwerkingtreding van de wet is al enkele keren uitgesteld. Momenteel wordt gesproken over 1 januari 2022. Als de wet in werking treedt heeft dit een aantal gevolgen voor aannemers, onder andere met betrekking tot de oplevering. Zo wordt van de aannemer dan verwacht dat hij een opleverdossier aanlevert. Ook de regeling omtrent oplevering verandert fors. De aannemer is onder de nieuwe wet aansprakelijk voor gebreken die na oplevering worden ontdekt, tenzij hij kan aantonen dat deze gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen. Een grote verandering dus! Meer over de nieuwe wet leest u hier. Wij houden u op de hoogte over de inwerkingtreding van de wet. Over de gevolgen van de wet zullen wij nog het nodige schrijven zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Even sparren over de manier waarop u de oplevering vorm kunt geven binnen uw onderneming of hoe u zich moet voorbereiden op de nieuwe wet? Neem gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises