Cornelis Klepper

Door Cornelis Klepper en Bertjan Agteresch

Vorige maand is de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb) door de Eerste Kamer aangenomen. Het doel van deze wet is om de kwaliteit van het bouwen te verbeteren. Daarnaast wordt de positie van de opdrachtgever versterkt. De inwerkingtreding is voorzien op per 1 januari 2021. Met name voor aannemers heeft de Wkb aanzienlijke gevolgen. In deze blog gaan wij kort en bondig in op de hoofdpunten van deze nieuwe wet.

A. Kwaliteitsborging

Het huidige stelsel rond de omgevingsvergunning voor het bouwen gaat met de Wkb flink op de schop. Onder de Wkb verschuift een groot deel van de verantwoordelijkheid voor kwaliteitsborging naar de markt zelf. De wet introduceert de private kwaliteitsborger. Dit is een onafhankelijke partij die aan de hand van een bepaalde beoordelingsmethodiek de kwaliteit van een bouwwerk beoordeelt. Deze beoordelingsmethodiek wordt ‘instrument voor kwaliteitsborging genoemd’. De kwaliteitsborging doet met dit instrument een integrale beoordeling van het bouwen van een bouwwerk aan technische voorschriften. Welke instrumenten worden ontwikkeld, wordt overgelaten aan de markt. Een nieuw publieksrechtelijk orgaan, de toelatingsorganisatie, toetst de instrumenten en zorgt voor naleving daarvan.

B. Waarschuwingsplicht

De waarschuwingsplicht ten aanzien van onjuistheden in de opdracht wordt voor de aannemer onder de Wkb verzwaard. In de toekomst moet de aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig waarschuwen. Ook moet de aannemer de opdrachtgever tijdig wijzen op de mogelijke gevolgen als de overeenkomst deugdelijk wordt nagekomen. Een aannemer kan dan niet meer volstaan met een mondelinge waarschuwing.

C. Bouwdossier bij oplevering

De aannemer wordt onder de Wkb aan het werk gezet om meer zaken schriftelijk vast te leggen. Als de aannemer aangeeft dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, moet de aannemer straks aan de opdrachtgever een schriftelijk dossier verstrekken. Dit dossier bevat gegevens en stukken die de opdrachtgever volledig inzicht geven in de nakoming van de aannemingsovereenkomst. Hieronder vallen in ieder geval tekeningen en berekeningen, een beschrijving van toegepaste materialen en installaties en gebruiksfuncties van het bouwwerk.

D. Aansprakelijkheid na oplevering

De aansprakelijkheidsverdeling tussen de aannemer en opdrachtgever na oplevering wordt aanzienlijk aangepast. Bij aanneming van bouwwerken is de aannemer straks aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering van het werk niet zijn ontdekt, tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen. Een grote verschuiving dus vergeleken met de huidige situatie.

E. Verzekering, financiële zekerheid

Voor aannemers die woningen van particulieren bouwen wordt in de Wkb een nieuwe verplichting geïntroduceerd. Zij moeten voor aanvang van de overeenkomst de particuliere opdrachtgever schriftelijk en ondubbelzinnig informeren over de verzekering en financiële zekerheid die zijn verplichtingen onder de overeenkomst dekken. Hieronder valt ook de aansprakelijkheid voor gebreken die aan de aannemer zijn toe te rekenen. Deze informatie moet op een duidelijke en begrijpelijke manier aan de opdrachtgever worden verstrekt. In ieder geval de omvang, dekkingsgraad, looptijd en som van de verzekering of financiële zekerheid moeten worden gemeld.

F. Gelegenheid opschorting

Voor de aannemer die woningen voor particulieren bouwt wordt nog een aanvullende verplichting in het leven geroepen. Deze moet de particuliere opdrachtgever uiterlijk twee maanden na het tijdstip van oplevering, maar niet eerder dan één maand na het tijdstip van oplevering, schriftelijk in de gelegenheid stellen om van zijn opschortingsrecht gebruik te maken. De aannemer moet bewijs van deze kennisgeving aan de notaris sturen.

G. Overgangsbepalingen

Het overgangsrecht meldt dat de wijzigingen als bedoeld onder D, E en F pas gelden voor overeenkomsten gesloten na de inwerkingtreding van de Wkb. Voor aannemingsovereenkomsten die voor die tijd gesloten worden, gelden gewoon de huidige bepalingen.

Aannemer: wees beducht!

De opdrachtgever wordt met de Wkb tegemoet gekomen. Voor de aannemer vindt echter een verzwaring plaats van zijn positie. Wat de precieze gevolgen van de wet in de praktijk zullen zijn, is nog niet helemaal helder. Wat wel duidelijk is, is dat voor aannemers veel gaat veranderen in de manier waarop zij te werk zullen moeten gaan. Voor aannemers is het aan te bevelen de ontwikkelingen rond de Wkb nauwlettend in de gaten te houden.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises