medewerker-jan-eerbeek-bvd-advocaten-overzicht.jpg

Jan Eerbeek

‘Goed verhuurderschap stimuleren’, dat is het doel van een mogelijk nieuwe wet die op zijn vroegst volgend jaar van kracht kan zijn. Met deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om regels op te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap.

‘Goed verhuurderschap stimuleren’, dat is het doel van een mogelijk nieuwe wet die op zijn vroegst volgend jaar van kracht kan zijn. Met deze wet krijgen gemeenten de mogelijkheid om regels op te stellen ter bevordering van goed verhuurderschap. Op grond van de wet kan zelfs een vergunningplicht worden ingevoerd voor de verhuur van woonruimte. Wat betekent deze wet voor u als verhuurder?

Achtergrond van het wetsvoorstel

Verhuurders dienen zich maatschappelijk verantwoord te gedragen bij het aanbieden en verhuren van woon- of verblijfsruimte. Excessieve huurprijzen, ernstige gebreken aan de woning of (zwaar) achterstallig onderhoud en intimidatie zijn dan ook onaanvaardbaar. Gezien de schaarste op de woningmarkt is de positie van de huurder echter verzwakt en komen misstanden toch (nog) regelmatig voor, aldus de toelichting bij de wet. Om dit tegen te gaan, biedt deze nieuwe wet gemeenten mogelijkheden om gedrag van verhuurders te stimuleren en om te kunnen handhaven in bepaalde gevallen.

Inhoud van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel bestaat grofweg uit twee onderdelen:

  1. De gemeente krijgt de mogelijkheid om een werkwijze voor te schrijven voor alle verhuurders (inclusief corporaties) en verhuurbemiddelaars van bepaalde typen woonruimten. De verhuurders en verhuurbemiddelaars zijn vervolgens verplicht om ‘doeltreffende maatregelen’ te treffen, deze schriftelijk vast te leggen en bekend te maken aan ’eenieder’. De werkwijze die dan tot stand komt, heeft betrekking op alle fases in het verhuurproces (van de wervingsfase tot aan de verhuurfase). Dit alles is bedoeld om discriminatie en intimidatie tegen te gaan. De werkwijze zal met name zien op voorschriften hoe om te gaan met huurders. Mocht uw huurder vinden dat u niet handelt volgens de werkwijze dan kan deze melding maken bij een speciaal daarvoor opgericht meldpunt.

  2. Als een werkwijze voorgeschreven is, krijgt de gemeente ook de bevoegdheid om een verbod in te stellen voor het verhuren van woonruimte zonder verhuurvergunning. Dit verbod zal alleen gelden voor een specifiek aangewezen categorie van woonruimte binnen een bepaald gebied in de gemeente. De gemeente zal een vergunningplicht wel goed moeten onderbouwen. Een vergunning kan (onder meer) geweigerd worden als u zich in de vier jaren daarvoor niet heeft gehouden aan de verplichtingen uit de geldende werkwijze. Deze vergunningsplicht geldt niet voor corporaties aangezien zij de wettelijke taak hebben om woningen te verhuren.

Gevolgen voor de (particuliere) verhuurder

Overtreding van de werkwijze en/of de vergunningsplicht kan grote gevolgen hebben. Zo is de gemeente bevoegd om een sanctie op te leggen, bijvoorbeeld een last onder dwangsom, bestuursdwang of een bestuurlijke boete. In een uiterst geval kan een gemeente het beheer van het verhuurde zelfs overnemen. De gemeente verplicht de eigenaar dan om de woonruimte (tijdelijk) aan haar of een derde (bijvoorbeeld een corporatie) in beheer te geven. Het spreekt voor zich dat de gemeente dit laatste niet zomaar mag, omdat daarmee fors inbreuk wordt gemaakt op het eigendomsrecht van de verhuurder.

Wordt vervolgd

Op dit moment bevindt het wetsvoorstel zich nog in de ontwerpfase. De inhoud kan kortom nog veranderen. Het wetsvoorstel moet vervolgens nog worden aangenomen door de eerste en tweede kamer.

Wordt dit wetsvoorstel wet? Houd dan goed in de gaten of er binnen uw gemeente een werkwijzeverplichting gaat gelden en wat die precies voor u in zal houden. Ook is het van belang om na te gaan of er een vergunningsplicht komt voor het gebied waar u woningen (in beheer) hebt. Zo kunt u op tijd de juiste maatregelen nemen en komt u niet voor verrassingen te staan.

Wilt u meer weten over dit wetsvoorstel en over wat dit voor u gaat betekenen, neem dan contact op met een van onze huurrechtspecialisten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

medewerker-jan-eerbeek-bvd-advocaten-contact.jpg

Expertises