Erhard Koekoek

Een nieuw jaar! De btw-verhoging voor voedingsmiddelen is inmiddels doorgevoerd. Misschien wat minder ingrijpend, maar ook de Wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) is inmiddels van kracht! Wat heeft 2019 mogelijk nog meer voor u in petto? De Wet Franchise bijvoorbeeld. Of de Wet keuzevrijheid openingstijden winkeliers! Laatstgenoemde wet ligt in concept gereed en de internetconsultatie is inmiddels gesloten. 

De Wet keuzevrijheid openingstijden winkeliers is bedoeld om verplichte openstelling van winkels tegen te gaan. Denk bijvoorbeeld aan discussies zoals in winkelcentrum Paddepoel. De franchiseondernemer/winkelier moet zelf kunnen bepalen op welke tijden er wordt geopend en gesloten. Vanzelf met in achtneming van de Winkeltijdenwet en gemeentelijke regels.

In de praktijk zie je dat openingstijden al in de huur- en franchiseovereenkomst zijn vastgelegd of dat daar wordt verwezen naar derden (zoals de franchisevereniging, winkeliersvereniging, franchisegever, verhuurder, etc.) die bevoegd zijn openingstijden vast te stellen. Dergelijke afspraken zijn en blijven met dit wetsvoorstel ook gewoon toegestaan.

De verandering zit echter in het tussentijds wijzigen of opleggen van verplichte openingstijden.  Een dergelijke aanpassing van bijvoorbeeld de franchise- of huurovereenkomst, is straks niet meer mogelijk. De verhuurder/franchisegever zal daarvoor eerst de uitdrukkelijke toestemming moeten hebben van de individuele franchisenemer/winkelier of anders vervangende toestemming van de rechter.

Die uitdrukkelijke toestemming kan juridisch echter ook al op voorhand worden gegeven bij het aangaan van de franchise- en huurovereenkomst. Als bijvoorbeeld in de franchiseovereenkomst wordt opgenomen dat de franchisenemer op voorhand instemt met nader te bepalen openingstijden dan geldt dat als uitdrukkelijk instemming. Dat is echter niet de bedoeling van de Wet keuzevrijheid openingstijden winkeliers. Reden waarom de Nederlandse Orde van Advocaten in de internetconsultatieronde heeft gepleit voor een aanpassing van het wetsvoorstel. Het zou niet alleen moeten gaan om uitdrukkelijke toestemming, maar om uitdrukkelijke toestemming met concrete openingstijden waartoe is besloten. Op die manier krijgen franchisenemers/winkeliers ook echt zeggenschap over hun openingstijden!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises