Jan Eerbeek

Hoewel de coronacrisis voor het onderwijs niet zozeer financiële gevolgen lijkt te hebben, kan de vraag zich voor doen of tijdelijke arbeidsovereenkomsten moeten worden verlengd.

Hoewel de coronacrisis voor het onderwijs niet zozeer financiële gevolgen lijkt te hebben, kan de vraag zich voor doen of tijdelijke arbeidsovereenkomsten moeten worden verlengd. Dat geldt bv. omdat het functioneren onvoldoende getoetst kan worden. Hoe om te gaan met tijdelijke dienstverbanden die per het einde van het schooljaar aflopen? Omzetten in een dienstverband voor onbepaalde tijd, voor bepaalde tijd verlengen, of (van rechtswege) laten eindigen? In alle gevallen geldt: neem de beslissing tijdig.

Tijdelijk dienstverband voor de duur van maximaal 12 maanden

In het primair onderwijs kan een tijdelijk dienstverband worden aangegaan voor de duur van maximaal 12 maanden. Dit kan op grond van art. 3.1 lid 2 CAO PO eenmalig én met uitzicht op een vast dienstverband. Verder is bepaald dat hierna alleen “in zeer bijzondere gevallen” nog eenmaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan worden aangegaan. Opnieuw voor maximaal 12 maanden.

Verlengen tijdelijk dienstverband

Uit de CAO PO blijkt duidelijk dat het aangaan van een tijdelijk dienstverband een uitzondering is. Uitgangspunt is een vast dienstverband. Een verlenging van een tijdelijke dienstverband voor tijdelijke duur is nog uitzonderlijker. Toch komt deze uitzonderlijke mogelijkheid momenteel in beeld bij veel scholen. Vanwege de coronacrisis kan het immers voorkomen dat er nog onvoldoende beeld is gevormd over het functioneren van een personeelslid. Het kan dan wenselijk zijn om de tijdelijke arbeidsovereenkomst met nog eens 12 maanden te verlengen. De CAO PO biedt die mogelijkheid.

Vraagt u zich als schoolbestuurder af of u in een specifiek geval van deze mogelijkheid gebruik kunt maken, dan kunt u daarover contact met ons opnemen.

Tijdig beslissing nemen

Welke beslissing ook wordt genomen, van belang is om deze tijdig aan de werknemer kenbaar te maken. Op grond van art. 3.3 lid 3 CAO PO dient dat ten minste twee maanden voor de einddatum van het tijdelijke dienstverband schriftelijk te gebeuren. De school als werkgever kan besluiten:

  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd te geven;

  • nog eenmaal de tijdelijke arbeidsovereenkomst te verlengen;

  • de arbeidsovereenkomst van rechtswege te laten aflopen/eindigen.

Wordt het besluit op tijd kenbaar gemaakt, dan voldoet de school daarmee ook aan de aanzegverplichting op grond van art. 7:668 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Neemt de school als werkgever deze beslissing niet tijdig, dan wordt de werknemer geacht het dienstverband voor bepaalde tijd voort te zetten onder dezelfde voorwaarden als het eerdere dienstverband.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises