Pieter Contermans

2

In het eerste deel van deze blog, ben ik ingegaan op de vraag wie eigenaar is van een chalet of stacaravan op huurgrond. In dit tweede deel van deze blog zal ik dieper ingaan op de gevolgen hiervan.

In het eerste deel van deze blog, ben ik ingegaan op de vraag wie eigenaar is van een chalet of stacaravan op huurgrond. Vaak is niet bekend dat dit in veel gevallen de eigenaar van het recreatiepark is. Zelfs wanneer de recreant het chalet of de stacaravan heeft gekocht of geplaatst. De reden hiervoor is dat chalets en stacaravans op recreatieparken in veel gevallen worden beschouwd als 'onroerend goed'. Hierdoor valt de eigendom van het chalet of de stacaravan onder de eigendom van het recreatiepark als grondeigenaar.

In dit tweede deel van deze blog zal ik dieper ingaan op de gevolgen hiervan: wat voor implicaties heeft het voor een recreant of eigenaar van een recreatiepark dat een chalet of stacaravan regelmatig als onroerende zaak wordt beschouwd?

Juridische en economische eigendom

Als een stacaravan op huurgrond wordt geplaatst en deze wordt als onroerend beschouwd, dan is er sprake van zogenaamde natrekking. Het eigendom van de grond omvat namelijk ook de gebouwen die daarop zijn geplaatst. Dat een recreatiepark door natrekking eigenaar wordt van een chalet of stacaravan, wil zeggen dat het recreatiepark hiervan de juridische eigendom verkrijgt. Wel behoudt de recreant de economische eigendom van het chalet of de stacaravan. Dat betekent kort gezegd dat de recreant het recht behoudt op de gebruikswaarde van het chalet of de stacaravan.

Rondom de (ver)koop

Als een chalet of stacaravan als onroerende zaak wordt beschouwd, moet bij de (ver)koop ervan worden voldaan aan de wettelijke eisen die gelden voor de overdracht van een onroerende zaak. Dit houdt onder andere in dat er een notariële akte moet worden opgesteld die door een notaris in de openbare registers moet worden ingeschreven. Het is van groot belang om bij de koop of verkoop van een chalet of stacaravan op de hoogte te zijn van alle vereisten die gelden voor de overdracht van een onroerende zaak. Het niet naleven hiervan kan namelijk tot gevolg hebben dat de overdracht van het chalet of de stacaravan geacht wordt nooit te hebben plaatsgevonden.

Houd er verder rekening mee dat bij de overdracht van een onroerende zaak de koper in de meeste gevallen overdrachtsbelasting zal moeten betalen. Dit is ook verplicht in het geval enkel de economische eigendom van een chalet of stacaravan wordt overgedragen en de juridische eigendom bij het recreatiepark blijft.1 Daarnaast zijn de regels van consumentenkoop van toepassing als de koper van het chalet of de stacaravan een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf. Dit betekent onder andere dat de koper in dat geval - net als bij de koop van een woning - het wettelijke recht heeft de koop binnen drie dagen na ontvangst van de ondertekende akte zonder opgaaf van redenen te ontbinden.2

Rondom de beëindiging van de huur van de standplaats

Ook bij de beëindiging van de huurovereenkomst van de standplaats tussen de recreant en het recreatiepark is alertheid geboden. Zoals besproken in de eerste blog, zal een recreatiepark in veel gevallen door natrekking eigenaar zijn geworden van het chalet of de stacaravan. Op grond van de wet heeft een huurder echter de bevoegdheid de door hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen aan het gehuurde ongedaan te maken. Dit betekent dat de recreant de natrekking bij het einde van de huurovereenkomst kan doorbreken, door het geplaatste chalet of de geplaatste stacaravan te verwijderen van de standplaats.3 Dit moet wel op tijd gebeuren: wanneer het chalet of de stacaravan niet uiterlijk bij de ontruiming van de standplaats verwijderd wordt, blijft deze eigendom van het recreatiepark.4

Soms zal een recreant bij de beëindiging van de huurovereenkomst het chalet of de stacaravan echter willen laten staan op de standplaats. Meestal staat in de huurovereenkomst en/of de bijbehorende voorwaarden van de standplaats of dit mogelijk is en of de recreant hiervoor een vergoeding van het recreatiepark ontvangt. Ook staat hierin vaak aangegeven of het de recreant is toegestaan om het chalet of de stacaravan te laten staan om vervolgens aan een derde te verkopen.

Ons advies

Zorg ervoor dat het bij de koop of verkoop van een chalet of stacaravan van tevoren duidelijk is of deze als een roerende of onroerende zaak moet worden beschouwd. Als er sprake is van een onroerende zaak, moet bij de overdracht rekening worden gehouden met alle geldende wettelijke vereisten. Controleer daarnaast goed welke afspraken er in de huurovereenkomst en de bijbehorende voorwaarden staan ten aanzien van het chalet of de stacaravan. Als relevante bepalingen ontbreken – bijvoorbeeld over de vraag wat er met het chalet of de stacaravan gebeurt bij het einde van de huurovereenkomst – is het verstandig om hierover alsnog duidelijke schriftelijke afspraken te maken.

BVD advocaten heeft uitgebreide ervaring in het adviseren en begeleiden van de koop en verkoop van onroerende zaken zoals chalets en stacaravans en het opstellen van overeenkomsten voor recreatieparken en campings. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op om te bespreken wat wij voor u kunnen betekenen.

1 Artikel 2 lid 2 Wet op belastingen van rechtsverkeer.
2 Op grond van artikel 7:2 lid 2 BW.
3 Op grond van artikel 7:216 lid 1 BW.
4 Wel is het voor een recreant op grond van artikel 6:212 lid 1 en 7:216 lid 3 BW onder bepaalde omstandigheden mogelijk om een vergoeding te vorderen, als het chalet of de stacaravan na beëindiging van de huurovereenkomst op de standplaats blijft staan.

Ga naar deel 1

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie