Jan Dirk van Vlastuin

Niet iedere domeinnaam zal veel geld waard zijn en ook niet iedere domeinnaam kan simpel in beslag worden genomen. Maar het uitgangspunt blijft dat een domeinnaam een vermogensrecht is en daarom in beslag kan worden genomen.

De beslaglegging

Nergens in de wet is bepaald hoe de executie van een domeinnaam moet plaatsvinden. Daardoor wordt bij de executie van een domeinnaam gebruik gemaakt van de zogenaamde vangnetregeling voor rechten waarvan de executie nergens is geregeld. Deze executie vindt in beginsel plaats op dezelfde wijze als de beslaglegging op en de executoriale verkoop van roerende zaken.

Bijzonderheden

exploot

Bij de beslaglegging op roerende zaken is in het algemeen voldoende dat de deurwaarder de in beslag te nemen zaken ziet en deze nauwkeurig omschrijft. Door de mededeling aan de schuldenaar dat hij beslag op die zaken heeft gelegd en door één en ander vast te leggen in zijn exploot, vindt de beslaglegging plaats.

blokkering

Bij de beslaglegging op een recht, zoals het recht op een domeinnaam, vindt de beslaglegging ook plaats door de mededeling van het beslag aan de schuldenaar en door de vastlegging daarvan in een exploot. Om te voorkomen dat de schuldenaar de domeinnaam alsnog zal verkopen, zal de deurwaarder van de beslaglegging ook mededeling doen aan de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Daardoor wordt de domeinnaam geblokkeerd, zodat deze niet meer kan worden overgedragen. Zonder die blokkade, zou het beslag aan kracht verliezen.

Beperkingen

blokkade alleen .nl-domeinnamen via SIDN

Bij de SIDN staan alleen de zogenaamde .nl domeinnamen geregistreerd. Op andere domeinnamen kan ook beslag worden gelegd, maar er zal dan van geval tot geval uitgezocht moeten worden of en op welke wijze de overdracht van die domeinnaam kan worden geblokkeerd. Zonder blokkade kan de schuldenaar zijn in beslag genomen domeinnaam immers aan een derde verkopen. Als die derde te goeder trouw is, wordt hij in beginsel beschermd en wordt hij rechthebbende van de domeinnaam en hoeft hij zich niets aan te trekken van het beslag.

niet de handelsnaam

Op grond van de Handelsnaamwet kan de handelsnaam van een onderneming alleen samen met de onderneming worden verkocht. Die beperking geldt niet voor een domeinnaam. In principe kan een domeinnaam van een onderneming die gelijk is aan de handelsnaam van dat bedrijf, afzonderlijk worden verkocht en overgedragen. Die domeinnaam kan dus ook afzonderlijk in beslag worden genomen en executoriaal worden verkocht.

Dat strookt ook met het wettelijk uitgangspunt dat alle bezittingen van een schuldenaar uitgewonnen mogen worden voor betaling van dienst schulden, tenzij de wetgever de uitwinning van een specifiek vermogensbestanddeel heeft verboden. De wet kent een verbod op de aparte verkoop van een handelsnaam maar bijvoorbeeld ook een verbod om beslag te leggen op kinderbijslag of op huurtoeslag.

Omdat de wet geen verbod bevat om beslag te leggen op een domeinnaam die gelijk is aan de handelsnaam van een onderneming, kan een domeinnaam wel (en een handelsnaam niet) in beslag worden genomen. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch vond dat niet terecht en heeft daarom in een uitspraak van 17 januari 2007 bepaald dat daarom geen verhaalsbeslag mag worden gelegd op een domeinnaam die gelijk is aan de handelsnaam van een onderneming. Daarmee is het Hof in feite als wetgever opgetreden. Het is de vraag of dat juist is. Maar nadien zijn over dit onderwerp geen andersluidende rechterlijke uitspraken gedaan. In de praktijk moet men er daarom toch rekening mee houden dat rechters een beslissing kunnen nemen in de lijn met die van het Hof Den Bosch.

De executoriale verkoop

De executoriale verkoop van het recht op een domeinnaam vindt plaats op dezelfde manier als de executoriale verkoop van roerende zaken. Er wordt een advertentie geplaatst in een plaatselijk dagblad en er worden verkoopbiljetten opgehangen met de tekst: verkoop bij executie van een domeinnaam. De deurwaarder heeft overigens ook de mogelijkheid om de voorzieningenrechter te vragen om de domeinnaam via een onderhandse verkoop te verkopen. Van die mogelijkheid wordt in de praktijk weinig gebruik gemaakt. Maar bij de executoriale verkoop van een domeinnaam of van een ander speciaal recht, ligt die wijze van verkoop wel voor de hand.

Slot

Ons kantoor behandelt veel bijzondere beslagen. Voor advies of rechtshulp kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook degenen die via een onderhand bod willen optreden als executoriale koper van een domein of een ander bijzonder beslagobject, kunnen door onze specialisten worden begeleid.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises