Jan Dirk van Vlastuin

Per 1 oktober 2012 wijzigen de wettelijke bepalingen met betrekking tot de besloten vennootschap. Deze nieuwe regeling wordt in de praktijk de Flex BV genoemd. Van belang is dat deze bepalingen ook van toepassing zijn op alle reeds bestaande besloten vennootschappen.

In deze bijdrage wijs ik op de mogelijkheden om vooraf in de statuten te bepalen dat een aandeelhouder in de toekomst verplicht kan worden om zijn aandelen over te dragen. Die regeling voorziet in een duidelijke behoefte.

In de praktijk ontstaan regelmatig conflicten tussen aandeelhouders. Bij de start van een onderneming, staan alle neuzen in dezelfde richting. Gaandeweg blijkt dat sprake is van verschillende belangen, botsende karakters of afwijkende interesses. Als daarover van tevoren geen afspraken zijn gemaakt, zal een rechter niet snel bepalen dat één van de aandeelhouders zijn aandelen aan de andere aandeelhouders moet aanbieden. De “uitstotingsregeling” die in de wet is opgenomen, blijkt in de praktijk niet te werken. Op grond van die regeling kan via de rechter overdracht van aandelen worden gevorderd als een aandeelhouder door zijn gedragingen het belang van de vennootschap ernstig schaadt. Die regeling kan niet worden gehanteerd in alle minder ernstige gevallen waarbij de samenwerking tussen de aandeelhouders is stukgelopen.

In de nieuwe wet is daarom bepaald dat daarover in de statuten afspraken kunnen worden vastgelegd. Niet alleen kan in de statuten worden bepaald in welke gevallen een aandeelhouder zijn aandelen zal moeten aanbieden, ook kan vooraf aangegeven worden op welke wijze de prijs van de aandelen zal worden vastgesteld. En tenslotte kan in de statuten worden bepaald dat de vennootschap de overdracht van die aandelen zelf kan laten plaatsvinden als de aandeelhouder dat niet zelf binnen de vastgestelde termijn zal doen. Dat laatste is een bepaling die tot nu toe ontbrak. In de praktijk is veelvuldig getracht om de hiervoor genoemde afspraken op te nemen in een aandeelhoudersovereenkomst. Maar als een aandeelhouder zich niet aan die afspraken houdt, blijkt het altijd lastig te zijn om nakoming van die afspraken af te dwingen. Gelukkig krijgen we daarvoor per 1 oktober 2012 een specifieke wettelijke basis.

Aandeelhouders die gebruik willen maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden, zullen de statuten van hun vennootschap moeten wijzigen. De wet biedt nu een ruimere mogelijkheid om afspraken vast te leggen. Maar als die nieuwe bepalingen niet in de statuten worden opgenomen, blijft de oude regeling gelden.

Ondernemers die samen met anderen deelnemen in een besloten vennootschap, doen er goed aan om hun statuten en aandeelhoudersovereenkomsten te laten nakijken. Het is jammer als de nieuwe mogelijkheden niet worden benut.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises