Bij sloopwerkzaamheden met een mechanische breekhamer dringt een splinter van een tegel door de handschoen van een werknemer. Dit levert de werknemer een snijwond op waardoor een wondinfectie ontstaat, die vervolgens leidt tot dystrofie met als gevolg dat de werknemer invalide raakt. Kan de werkgever aansprakelijk worden gehouden voor de schade door schending van zijn zorgplicht aangezien hij betere handschoenen ter beschikking had kunnen stellen dan de Arbowet doet voorschrijven? Rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op 2 april 2014 uitspraak gedaan (ECLI:NL:RBZWB:2014:2163).

Zorgplicht

Op grond van art. 7:658 BW is de werkgever aansprakelijk voor de schade die een werknemer lijdt bij de uitoefening van de hem opgedragen werkzaamheden, tenzij de werkgever aantoont zijn zorgplicht te zijn nagekomen. De zorgplicht houdt in dat de werkgever zodanige maatregelen dient te treffen ter bescherming van de werknemer als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van de opgedragen werkzaamheden schade lijdt.

Voorzienbaarheid

De rechtbank komt tot het oordeel dat voor de werkgever voorzienbaar is dat tijdens sloopwerkzaamheden een snijwond kan ontstaan door wegschietende tegelsplinters die de handschoen perforeren of doorsnijden. Dat deze situatie vervolgens leidt tot ernstige invaliditeit, roept de vraag op of de werkgever hiervoor aansprakelijk gehouden kan worden. De Hoge Raad heeft al eerder uitgesproken dat wanneer een werkgever geen of niet voldoende veiligheidsmaatregelen neemt met het oog op hem bekende gevaren (in dit geval de snijwond), de werkgever ook aansprakelijk is wanneer dit verzuim ertoe heeft bijgedragen dat een hem onbekend gevaar (in dit geval dystrofie) gezondheidsschade bij een werknemer heeft veroorzaakt.

Te treffen maatregelen

Aangezien de werkgever bepaalt met welke hulpmiddelen de werknemer zijn werkzaamheden moet uitvoeren, is de werkgever verplicht maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig zijn ter bescherming van de werknemer.

Naast de door werknemer gebruikte handschoenen met de snijbestendigheid klasse 2, zijn er handschoenen gekwalificeerd met snijbestendigheid klasse 3. Deze bieden meer bescherming tegen het ontstane letsel dan de werkgever ter beschikking heeft gesteld. Ook al volgt uit de Arbowet niet rechtstreeks dat betere beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld moeten worden, toch is sprake van schending van de zorgplicht van art. 7:658 BW. De werkgever heeft verzuimd het risico op een snijwond te verkleinen en heeft daarmee onvoldoende maatregelen getroffen om het onbekende gevaar, het ontstaan van dystrofie, te voorkomen.

Aansprakelijkheid

De rechtbank komt tot het oordeel dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer heeft geleden als gevolg van het bedrijfsongeval. Ondanks dat de werkgever zich aan de Arbowet heeft gehouden, acht de rechtbank de werkgever aansprakelijk.

Ten slotte

Uit deze uitspraak blijkt opnieuw de vergaande zorgplicht van de werkgever. Uit de jurisprudentie volgt dat aan de zorgplicht hoge eisen worden gesteld en dat van de werkgever niet snel kan worden aangenomen dat aan zijn zorgplicht is voldaan. Kleine nalatigheden van de werkgever kunnen bij bedrijfsongevallen leiden tot forse schade(claims) van werknemers.  

Wilt u meer weten over letselschade na een bedrijfsongeval en aansprakelijkheid hiervoor van de werkgever? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mr. W. van Wijngaarden.

Deel dit artikel

Expertises