Jaco van den Brink

De laatste jaren wordt er door de klachtencommissies regelmatig uitspraak gedaan over een ‘zorgmelding’ bij Veilig Thuis. Wanneer betrokkenen op school zich zorgen maken over de fysieke of emotionele veiligheid van een kind thuis, kunnen zij hiervan melding doen bij Veilig Thuis.

De laatste jaren wordt er door de klachtencommissies regelmatig uitspraak gedaan over een ‘zorgmelding’ bij Veilig Thuis. Wanneer betrokkenen op school zich zorgen maken over de fysieke of emotionele veiligheid van een kind thuis, kunnen zij hiervan melding doen bij Veilig Thuis.

Uiterste zorgvuldigheid is hierbij echter wel nodig. Enerzijds willen scholen natuurlijk voorkomen dat ernstig onveilige situaties onnodig lang voortduren, uit zorg voor het kind. Het begint met het bespreken van de zorgen met de ouders en de leerling. Maar als je als school het gevoel hebt dat dit geen of onvoldoende openheid geeft, kun je verder nauwelijks zelf onderzoek doen en dan kun je geneigd zijn het zekere voor het onzekere te nemen.

Maar: tegelijkertijd moeten scholen zich realiseren dat een zorgmelding vaak een zeer grote impact heeft op het gezin. Alleen al door de onzekerheid van wat deze instantie zal doen, kan dit ook gevoelens van onveiligheid geven, ook bij kinderen.

Uit de verschillende adviezen van de Landelijke Klachtencommissie en denominatieve klachtencommissies komen de volgende aandachtspunten naar voren:

  • Bespreek een (eventuele) melding altijd eerst met de betrokken ouder(s). Als bespreken niet mogelijk is, stel hen dan ten minste vooraf in kennis van de melding.

  • Volg altijd de meldcode of het meldprotocol van uw school. Wettelijk is elke school verplicht om deze code vast te stellen. Deze moet voldoen aan de criteria uit het Afwegingskader Meldcode Onderwijs en Leerplicht/RMC.

  • Bij twijfel kan het zinvol zijn om eerst anoniem de casus met Veilig Thuis te bespreken en hen zelf om advies te vragen. Uit oogpunt van zorgvuldigheid is dat soms ook geboden voorafgaand aan een definitieve melding (zie bijv. LKC advies 109574).

  • Uitgangspunt is dat school een eigen professionele afweging maakt of een zorgmelding nodig is. Toch is er één voorbeeld bekend van een gegronde klacht tegen het niet doen van een zorgmelding. Dit betrof een vader die zich zorgen maakte over zijn kind dat bij moeder inwoonde, en dat een buitengewoon hoog schoolverzuim liet zien, ook structureel. Nu school geen andere effectieve interventies kon tonen, had school op zijn minst een anoniem advies aan Veilig Thuis moeten vragen. Vader klaagde terecht dat school dit niet had gedaan (zie LKC-advies 109475).

  • Als Veilig Thuis contact opneemt met school met een verzoek om informatie, mag school deze informatie verstrekken zonder voorafgaand overleg met de ouder(s). Het is wel zorgvuldig om ouders hierover achteraf in te lichten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises