Mw. mr. drs. A.M. (Anje) Slootweg
Mw. mr. A.M. (Barbara) van Nieuw-Amerongen - Bakker

Het zijn roerige tijden voor de zorg. Reorganisaties en gedwongen ontslagen zijn aan de orde van de dag. De reguliere toepassing van het afspiegelingsbeginsel bleek evenwel niet berekend op het feit dat één zorgaanbieder met verschillende gemeentelijke WMO-aanbestedingen te maken kan hebben. Door een recente wijziging van het ontslagbesluit is daar een einde aan gekomen.

Met ingang van 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. De voorbereidingen zijn in volle gang, maar nog lang niet alle aanbestedingsprocedures zijn afgerond. Dat heeft tot gevolg dat een groot aantal zorgaanbieders nog steeds in onzekerheid verkeren over hun toekomst. En daarmee ook een groot aantal werknemers. Gedwongen ontslagen zijn nog aan de orde van de dag.

Bij de reguliere ontslagprocedure via het UWV-WERKbedrijf werd het de zorgaanbieders nog eens extra moeilijk gemaakt. Gewoonlijk wordt het afspiegelingsbeginsel op iedere bedrijfsvestiging afzonderlijk toegepast. Binnen die bedrijfsvestiging wordt bekeken hoeveel fte boventallig is geworden en welke werknemers het eerst voor ontslag in aanmerking komen. In de situatie dat een zorgaanbieder in verschillende gemeenten zorg aanbiedt en daardoor deelneemt aan verschillende gemeentelijke aanbestedingsprocedures, moesten dan dus de uitkomsten van al die aanbestedingsprocedures vaststaan alvorens het afspiegelingbeginsel correct toe te kunnen passen. Immers, zonder definitief besluit over de aanbesteding was ongewis hoeveel fte binnen de bedrijfsvestiging boventallig zou zijn. In de praktijk betekende dat dat het UWV-WERKbedrijf de ontslagprocedure aanhield totdat alle verschillende aanbestedingsprocedures waaraan de zorgaanbieder deelnam waren afgerond.

Afspiegelingsbeginsel geupdate naar nieuwe WMO-situatie!

Maar nadat al die aanbestedingsprocedure waren afgerond, diende zich al gauw een nieuw probleem aan. De zorgaanbieders werden geconfronteerd met uitkomsten van het afspiegelingsbeginsel die praktisch gezien onuitvoerbaar waren. Een werknemer wiens werk niet kwam te vervallen, kon op basis van het afspiegelingsbeginsel wel voor ontslag in aanmerking komen. Zijn plaats moest dan weer worden opgevuld door een werknemer uit een andere gemeente waar sprake was van boventalligheid. Dit leidde tot onacceptabele reisafstanden en bovendien dreigde daarmee één van de beoogde resultaten van de nieuwe WMO in het geding te komen, namelijk dat cliënten hun vaste hulpverlener zouden behouden.

Met ingang van 10 november 2014 wordt - een tweetal uitzonderingen daargelaten - het afspiegelingsbeginsel toegepast per gemeente; per gemeente wordt bekeken hoeveel en welke werknemers voor ontslag in aanmerking komen. Een zorgaanbieder hoeft niet langer de hele bedrijfsvestiging in één keer aan te pakken, maar kan gefaseerd - per gemeente - te werk gaan.
Een zeer praktische toepassing van het afspiegelingsbeginsel, waardoor de zorgaanbieders niet afhankelijk zijn van de tijd die diverse gemeenten verbruiken voor het nemen van een aanbestedingsbesluit.

Hebt u vragen over de gevolgen van deze wetswijziging voor uw onderneming of persoonlijke situatie? Neem dan contact op met mw. mr. drs. A.M. (Anje) Slootweg of mw. mr. A.M. (Barbara) van Nieuw-Amerongen - Bakker via 0318 53 17 86.

Deel dit artikel

Expertises