Jaco van den Brink

1

Het Nederlandse onderwijsbestel staat onder druk doordat er onvoldoende onderwijsplekken zijn voor leerplichtige nieuwkomers. Deze kinderen, vaak nog onbekend met de Nederlandse taal, hebben recht op goed onderwijs. Om te voorkomen deze kinderen thuis komen te zitten, bevat de Wet Tijdelijke Nieuwkomersvoorzieningen twee typen maatregelen m.b.t. onderwijs voor nieuwkomers die 4 jaar of korter in Nederland zijn en de taal onvoldoende beheersen voor instroom in het reguliere onderwijs.

Maatregelen

Ten eerste bevat het wetsvoorstel een jaarlijkse overlegplicht voor schoolbesturen om onder regie van het gemeentebestuur samen het onderwijsaanbod voor nieuwkomers te organiseren.

Ten tweede bevat het wetsvoorstel regels die het mogelijk maken om in geval van nood een tijdelijke nieuwkomersvoorziening in te richten. In een tijdelijke nieuwkomersvoorziening heeft een schoolbestuur ruimte om tot op zekere hoogte af te wijken van de voorschriften die aan onderwijs worden gesteld in Wet op het Primair Onderwijs (WPO) en de Wet op het Voortgezet Onderwijs (WVO). Dit biedt de flexibiliteit om snel en adequaat te reageren op de behoeften van nieuwkomers.

Het gemeentebestuur krijgt de bevoegdheid om bij de Minister hiervoor een verzoek in te dienen. De Minister keurt dit alleen goed als aannemelijk is dat in de gemeente niet aan iedere nieuwkomer onderwijs kan bieden of een tijdelijke nieuwkomersvoorziening meer doelmatig is voor het verlenen van onderwijs aan nieuwkomers uit een aangrenzende gemeente. Na toestemming van de Minister moet de tijdelijke nieuwkomersvoorziening binnen acht weken zijn ingericht.

Tot slot kan de Minister ambtshalve besluiten dat “de bevoegde gezagen van de scholen in een gemeente” binnen vier weken een tijdelijke nieuwkomersvoorziening moeten inrichten. Dit kan de Minister alleen doen als blijkt dat er nieuwkomers in de gemeente zijn die op dat moment geen onderwijs krijgen en voor wie de verwachting is dat het onderwijs ook niet op korte termijn georganiseerd kan worden.

Conclusie

Bij BVD Advocaten adviseren wij gemeenten en onderwijsinstellingen graag over de toepassing van deze wetgeving omtrent nieuwkomersvoorzieningen, ook in geval van spoedsituaties.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises