Cornelis Klepper

Op 12 december 2018 is de consultatieversie van de Wet Franchise gepubliceerd. Het wetsvoorstel is te vinden op www.internetconsultatie.nl. Het voorstel is afkomstig van de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (Mona Keijzer) en de Minister voor Rechtsbescherming (Sander Dekker). Tot 31 januari 2019 kan worden gereageerd op het wetsvoorstel.

In het wetsvoorstel zijn regels ter bescherming van bestaande en potentiële franchisenemers opgenomen. In het wetsvoorstel staat dat van de regels niet ten nadele van de franchisenemer kan worden afgeweken.

Hieronder volgen, verkort weergegeven, enkele voorgestelde regels:

  • Franchisegever is verplicht om potentiële franchisenemers (tenminste 4 weken van te voren) schriftelijk te voorzien van alle relevante informatie, waaronder een vestigingsplaatsonderzoek. Op basis van deze informatie moet de potentiële franchisenemer in staat zijn de financiële gevolgen van het sluiten van de franchiseovereenkomst te voorzien.

  • De franchisegever verleent de franchisenemer de bijstand en commerciële en technische ondersteuning die redelijkerwijs nodig zijn voor de franchisenemer om de formule te kunnen exploiteren.

  • De franchiseovereenkomst bepaalt de manier waarop de goodwill in de franchiseonderneming wordt vastgesteld.

  • De franchiseovereenkomst bepaalt dat en hoe de goodwill die is toe te rekenen aan de franchisenemer, bij beëindiging van de overeenkomst wordt vergoed aan de franchisenemer.

  • Verplichte afname van goederen of diensten is alleen geldig als hiervoor marktconforme voorwaarden gelden.

  • Een non-concurrentiebeding mag maximaal een jaar duren en mag niet verder gaan dan het rayon van de franchisenemer.

  • De franchisegever verstrekt de franchisenemer tijdens de duur van de franchiseovereenkomst informatie over beoogde wijzigingen in de overeenkomst.

  • Een wijziging van de franchiseovereenkomst die aanzienlijke gevolgen heeft voor de exploitatie van de franchiseformule door de franchisenemer, vergt voorafgaande instemming van:

a. een twee-derde meerderheid van het vertegenwoordigend orgaan van de franchisenemers, indien aanwezig, of
b. de franchisenemer jegens wie de franchisegever de wijziging wil doorvoeren en die deze gevolgen daarvan ondervindt of dreigt te ondervinden.

Wat mij betreft is het een goede ontwikkeling dat de juridische bescherming van franchisenemers in de wet wordt opgenomen. Hoewel het wetsvoorstel wellicht nog wat gefinetuned kan worden, is dit een mooie aanzet. We houden u op de hoogte van het vervolg.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises