Lisette Riezebos-Naberman

Vorige week werd het regeerakkoord gepresenteerd. Daaruit blijkt dat ook in het arbeidsrecht de komende tijd heel wat zal veranderen. In deze blog zetten we de belangrijkste ontwikkelingen op een rij.

1.VERSOEPELING SYSTEMATIEK ONTSLAGGRONDEN

Onder het huidige systeem wordt heel strikt getoetst of een ontslaggrond helemaal ‘voldragen’ is. Bij de ontslaggrond ‘disfunctioneren’ speelt bijvoorbeeld een verstoorde arbeidsverhouding geen rol. In het regeerakkoord is nu opgenomen dat ook meerdere gedeeltelijk vervulde ontslaggronden samen voldoende grond voor ontslag kunnen vormen. Als een rechter hier gebruik van maakt, mag hij naast de transitievergoeding een vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding toekennen.

2.AANPASSING OPBOUW TRANSITIEVERGOEDING

Het recht op een transitievergoeding ontstaat vanaf het begin van de arbeidsovereenkomst in plaats van na twee jaar (huidige situatie). De vergoeding bedraagt 1/3e maandsalaris per gewerkt jaar, ongeacht het aantal dienstjaren. De overgangsregeling voor 50-plussers blijft in stand.

3.VERLICHTING VOORWAARDEN TRANSITIEVERGOEDING

Enkele ‘scherpe randen’ worden verzacht. In dit kader worden twee wetsvoorstellen doorgezet: compensatie voor betaling van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid; en geen transitievergoeding bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen indien een cao-regeling van toepassing is. Ook worden de criteria voor de overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgever ruimer en eenvoudiger. Bij bedrijfsbeëindiging vanwege pensionering of ziekte wordt de transitievergoeding daarnaast onder voorwaarden gecompenseerd.

4.VERRUIMING SCHOLINGSKOSTEN TRANSITIEVERGOEDING

Scholingskosten voor het verrichten van een andere functie binnen het bedrijf kunnen ook in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

5.VERLENGING DUUR TIJDELIJKE CONTRACTEN

De periode waarin tijdelijke contracten gegeven kunnen worden, gaat terug naar drie jaar. Op dit moment is dat twee jaar.

6.VERRRUIMING PROEFTIJD

De proeftijden worden verruimd. Indien bij aanvang dienstverband onmiddellijk een vast contract wordt gegeven geldt een maximale proeftijd van vijf maanden. Voor contracten van meer dan twee jaar wordt de maximale proeftijd drie maanden.

7.RUIMERE AFWIJKING KETENREGELING

Binnen een sector kunnen sociale partners, naast de situatie van seizoensarbeid, afwijkingen van de ketenregeling overeenkomen voor terugkerend werk dat ten hoogste een periode van negen maanden kan worden verricht. In het primair onderwijs geldt dat tijdelijke contracten in verband met vervanging vanwege ziekte worden uitgezonderd van de ketenregeling.

8.AANSCHERPING VOORWAARDEN PAYROLLING

 

De voorwaarden voor payrolling worden aangescherpt. Zo worden de soepele arbeidsrechtelijke voorwaarden van een uitzendcontract buiten toepassing verklaard.

9.AANSCHERPING NULURENCONTRACT

Niet alle werkzaamheden die op basis van een nulurencontract worden verricht, vereisen permanente beschikbaarheid. Als permanente beschikbaarheid niet redelijk is, heeft een werknemer meer vrijheid de oproep te weigeren. Daarnaast dient eerder loon doorbetaald te worden als een oproep wordt afgezegd.

10.WIJZGING DIFFERENTIATIE WW-PREMIE

De premielasten van de eerste zes maanden worden nu per sector omgeslagen. Straks kan gekozen worden voor een differentiatie naar het soort contract. Aan contracten voor onbepaalde tijd wordt een lager premiepercentage toegekend dan aan tijdelijke contracten.

11.VERKORTING LOONDOORBETALING BIJ ZIEKTE

 

De loondoorbetalingsverplichting bij ziekte voor de kleine werkgever wordt verkort naar één jaar. In het tweede jaar neemt het UWV dit over. De kosten van de doorbetaling door het UWV worden gedekt door een uniforme lastendekkende premie. Deze wordt betaald door kleine werkgevers gezamenlijk.

12.VERKORTING PERIODE PREMIEDIFFERENTIATIE WGA

De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA wordt van tien naar vijf jaar verkort. Na vijf jaar wordt een collectieve, uniforme premie geheven.

13.VERKLEINING RISICO OP LOONSANCTIE BIJ RE-INTEGRATIE

De wetswijziging om het risico op loonsanctie bij re-integratie te verkleinen wordt doorgezet. Hierdoor zal het moment waarop re-integratie tweede spoor wordt ingezet niet meer tot een loonsanctie leiden. Daarnaast wordt de mogelijkheid geïntroduceerd om tussentijds een oordeel over de voorgenomen re-integratie-inspanningen te vragen.

14.VERVANGING WET DBA

De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Met deze wet wordt beoogd (de inlener van) echte zelfstandigen de zekerheid te bieden dat er geen sprake is van een arbeidsrelatie. Daarnaast moet schijnzelfstandigheid worden voorkomen.

15.UITBREIDING PARTNERVERLOF BIJ GEBOORTE

Per 1 januari 2019 wordt het kraamverlof van partners uitgebreid naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 ontvangen partner aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof wordt uitgekeerd door het UWV tegen 70% van het dagloon. Het adoptieverlof en het verlof voor pleegouders wordt verlengd van twee naar zes weken.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises