Het gebeurt helaas regelmatig: je hebt een ICT-dienst, bijvoorbeeld een webshop draaien in de Cloud van een dienstverlener. Deze dienstverlener...

Het gebeurt helaas regelmatig: je hebt een ICT-dienst, bijvoorbeeld een webshop draaien in de Cloud van een dienstverlener. Deze dienstverlener heeft de webshop ook op jouw verzoek ontwikkeld. Op enig moment ontstaat er discussie over de dienstverlening die eindigt. Naast de gebruikelijke discussies over achterstallige facturen, tekortkoming en schade ontstaat er ook discussie over de afwikkeling van de webshop.

Geen exitregeling betekent geen verplichtingen

De IT-dienstverlener weigert mee te werken aan migratie van de webshop naar een ander platform, terwijl jij juist van plan was om de webshop op een andere platform in bedrijf te nemen. Dan blijkt dat het contract met de IT-dienstverlener ook geen exitregeling kent. Er is dus niet afgesproken over de verplichtingen die beide partijen hebben bij het einde van de samenwerking. Wat nu?

Uitgangspunt is dat het ontbreken van afspraken over een exitregeling tot gevolg heeft dat je de andere partij niet zomaar kunt dwingen om aan migratie mee te werken. Ook is de andere partij niet zonder meer gehouden om eventuele bijkomende data te verschaffen. Er is geen wettelijke bepaling die daarvoor aanknopingspunten biedt.

Procederen vaak wel een oplossing, maar tegen welke prijs?

Weigert de IT-dienstverlener mee te werken, dan zal medewerking via een spoedprocedure (kort geding) moeten worden afgedwongen. Besef wel dat deze procedure – nog steeds – tijd en geld kost en dat bovendien de kwestie in de publiciteit komt. Een duidelijke exitregeling had dit kunnen voorkomen.

Tegen betaling van een redelijke vergoeding kan de IT-leverancier bovendien verplicht worden om ook de data af te geven. Opnieuw geldt: zonder regeling zal daarvoor – bij weigering van de IT-dienstverlener – de rechter uitsluitsel moeten geven.

In een recente uitspraak wordt ook bevestigd dat de IT-dienstverlener niet zomaar medewerking mag weigeren vanwege het feit dat geen exitregeling bestaat. De opdrachtgever had de IT-dienstverlener verzocht om ontwikkeling van een webshop. Daarvoor was ook € 40.000,- betaald. De rechtbank overweegt dat het in dat geval redelijk is dat de opdrachtgever zodanige rechten op de webshop kan uitoefenen, waardoor de IT-dienstverlener gehouden is om mee te werken aan migratie. Interessant is bovendien dat de rechtbank ook stilstaat bij het feit dat de IT-dienstverlener als deskundige zelf behoort te weten wat nodig is voor migratie, zodat hij zich niet zomaar kan beroepen op het feit dat de vordering onvoldoende bepaald is. De rechtbank vindt dus dat de IT-dienstverlener naar zijn zorgplicht als deskundige op IT-gebied moet handelen.

Voor de opdrachtgever zal deze procedure een goede les zijn geweest en in een volgend contract zal een exitregeling dan ook niet ontbreken.

Wat is een goede exitregeling?

Wat neem je dan op in een exitregeling? De belangrijkste elementen zien op continuïteit van de IT-dienst. Denk dan dus aan een verlengd gebruiksrecht, medewerkingsplicht van de dienstverlener en teruggave van relevante data en software. Sluit tot slot het recht op opschorting van de exitregeling uit.

Op zoek naar advies over een exitregeling? Neem contact op met mr. J. van Duijn, advocaat IT-recht via (0342) 74 07 05.

Deel dit artikel

Expertises