Jaco van den Brink

Verwijdering van een leerling is alleen in specifieke gevallen mogelijk. Het gaat met name om de volgende gevallen ...

Verwijdering van een leerling is alleen in specifieke gevallen mogelijk. Het gaat met name om de volgende gevallen:

  • School kan laten zien dat zij niet meer kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het kind (handelingsverlegenheid). Daarvoor is onder meer nodig dat er een OPP is met evaluatie waaruit blijkt dat de geboden begeleiding tekort schiet en dat school geen aanvullende ondersteuning meer in petto heeft, ook niet met hulp van het samenwerkingsverband.

  • Een andere mogelijke grond voor verwijdering is het gedrag van de leerling, wanneer de schoolregels in ernstige mate zijn overtreden. Wanneer het betreffend incident betwist wordt, is wel een grote mate van zorgvuldigheid vereist en moet school kunnen laten zien op basis van welk bewijsmateriaal zij oordeelt dat de overtreding heeft plaatsgevonden. Verder moet het voor de leerling vooraf duidelijk kunnen zijn geweest dat een verwijdering de uiterste consequentie van zijn gedrag zou kunnen zijn. Van belang is dus dat de schoolregels bijvoorbeeld vermelden dat bij geweldsincidenten, wapenbezit of drugsbezit de school tot verwijdering kan overgaan.

  • Wanneer de leerling een gevaar vormt voor de fysieke en/of sociale veiligheid van medeleerlingen kan dit ook een grond voor verwijdering zijn, wanneer de school kan laten zien dat er geen andere reële mogelijkheid is.

  • Wanneer de school als beleid hanteert dat tweemaal doubleren in het zelfde leerjaar niet mogelijk is, is verwijdering ook mogelijk.

Af en toe wenst een school een leerling te verwijderen vanwege het als onhoudbaar ervaren gedrag van de ouders. Hier is de jurisprudentie streng en terughoudend vanwege het belang van het kind.

Bij verwijdering is noodzakelijk dat leerling en ouders vooraf worden gehoord over het voornemen tot verwijdering. Ook is noodzakelijk dat de school een schriftelijke verklaring heeft van een andere school, dat deze bereid is de leerling toe te laten. De keuze van deze andere school moet zo mogelijk in overleg met de ouders plaatsvinden. Ten slotte is voorafgaand inlichten van leerplicht en de inspectie nodig.

Voor schorsing gelden ook juridische voorwaarden. Van belang is dat ook een ‘time-out’ waarbij de leerling een tijdlang thuis moet blijven, altijd geldt als een schorsing. In het PO mag een schorsing nooit meer dan 5 dagen duren. In het VO mag dit alleen wanneer er een voornemen tot verwijdering ligt.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises