Cornelis Klepper

Heeft de koper van een nieuwbouwwoning onder de Garantie- en waarborgregeling recht op afgifte van schriftelijke specificaties, gebruiksinstructies en handleidingen van een WKO installatie? Over die vraag boog de Raad van Arbitrage (RvA) zich recent[1]. Het antwoord: ja, daar heeft de koper recht op. Hieronder leest u hoe het zit.

Nieuwbouwproject

De aanleiding van het geschil betrof een woningbouwproject voor eengezinshuizen. In de koop-/aanneemovereenkomst(en) was opgenomen dat de woningen conform de technische omschrijving, tekeningen en voorschriften van overheden en nutsbedrijven gebouwd moesten worden naar de eisen van goed en deugdelijk werk. Strikt genomen is die laatste bepaling niet per se noodzakelijk, omdat de eisen van goed en deugdelijk werk altijd onderdeel zijn van een aannemingsovereenkomst. In dit geval was echter een garantie afgegeven door de aannemer op grond van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling. Daardoor is het voor de koper makkelijker om de aannemer aansprakelijk te stellen als er een gebrek optreedt dat in strijd is met de eisen van goed en deugdelijk werk.

Bij de betreffende woning trad inderdaad een gebrek op, en wel aan de WKO-installatie. Nadat de in 2014 problemen constateerden, schakelden zij een installatiedeskundige in. Die deed onderzoek en stelde een rapport op waaruit blijkt dat de installatie niet behoorlijk is aangesloten en niet goed functioneert. Omdat de aannemer de problemen vervolgens niet binnen redelijke termijn herstelt, starten de kopers een procedure bij de RvA. 

Informatieverplichting

Kortom, aannemers zijn verplicht om alle vereiste technische documenten aan de opdrachtgever / koper te verstrekken.

De arbiter oordeelt niet alleen over de vraag of de installatie functioneert zoals de kopers mochten verwachten op grond van het contract, maar ook over de vraag of de aannemer verplicht is de schriftelijke specificatie, gebruiksinstructies en handleidingen aan de kopers te verstrekken. De kopers vroegen om die informatie omdat de aannemer bij de herstelpogingen onderdelen en wijzigingen in de aansturing van de WKO installatie heeft aangebracht die niet zijn omschreven in de technische omschrijving. De technische documenten die daarbij horen waren echter niet aan de kopers verstrekt. Vermoedelijk weigerde de aannemer die documenten te verstrekken met het oog op haar garantieverplichting, in de vrees voor oneigenlijk herstel door derden. 

Op zich is dat wel te begrijpen, maar de arbiter dacht er anders over. Hij oordeelt dat de eisen van goed en deugdelijk werk – waarvoor de aannemer dus ook een garantieverplichting had – meebrengen dat de koper voldoende informatie moeten krijgen om de aangebrachte voorzieningen te bedienen en te onderhouden. Het is redelijk uniek dat een informatieverplichting wordt ‘gecreëerd’ op grond van de eisen van goed en deugdelijk werk, normaliter zien die eisen veelal op de technische kwaliteit van het werk.

Conclusie

Kortom, aannemers zijn verplicht om alle vereiste technische documenten aan de opdrachtgever / koper te verstrekken. Wil de aannemer daarvan afwijken, dan zal hij dat in specifieke afspraken in het contract moeten vastleggen.    

[1] RvA 6 juli 2017, nr. 80966

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises