De jaarwisseling van 2017 naar 2018 heeft twee belangrijke veranderingen met zich meegebracht in het VvE-recht. Twee veranderingen die al langere tijd in de lucht hingen en die na een langdurig proces eindelijk tot afronding zijn gekomen. Zo is per 1 januari de wettelijke regeling in het Burgerlijk Wetboek op enkele belangrijke punten gewijzigd. Daarop vooruitlopend is, net voor de jaarwisseling, het nieuwe Modelreglement 2017 (pdf) afgerond en ingeschreven in de openbare registers. Met een gewijzigde wet en een nieuw modelreglement lijkt het VvE-recht weel helemaal up-to-date.

Nieuw modelreglement VvE

Begin 2015 is een projectgroep van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de slag gegaan met het ontwerp van een nieuw modelreglement voor Verenigingen van Eigenaren. De verwachting was dat dit project enkele maanden in beslag zou nemen, maar mede in het licht van een beoogde wetswijziging, heeft het uiteindelijk bijna drie jaar geduurd voor het nieuwe modelreglement pas definitief kon worden vastgesteld. 

Iedere akte van splitsing bevat onder meer een splitsingsreglement, waarin de belangrijkste regels van de VvE en de rechten en plichten van de eigenaars zijn vastgelegd. De wet bepaalt aan welke eisen dit reglement moet voldoen. De modelreglementen zijn zo opgesteld dat deze aan de wettelijke eisen voldoen en in principe hanteerbaar zijn voor iedere VvE. Om die reden wordt in veel gevallen in de splitsingsakte expliciet naar een bepaald modelreglement verwezen, bijvoorbeeld naar de modelreglement van 1992 of 2006, en vanaf heden kan dat dus ook naar het nieuwe Modelreglement 2017. Een dergelijk modelreglement kan integraal worden overgenomen, maar even goed is het mogelijk uitdrukkelijke afwijkingen van het betreffende model in de splitsingsakte op te nemen.

Hoewel het nieuwe modelreglement rekening houdt met de nieuwe wettelijke regels en de nieuwste ontwikkelingen in de rechtspraak, is en blijft het (model)reglement dat in de splitsingsakte wordt genoemd, van toepassing. Het verschijnen van een nieuw modelreglement maakt dat niet anders. Alleen als de splitsingsakte wordt gewijzigd, kan desgewenst een nieuw modelreglement worden gekozen.

Wet verbetering functioneren VvE’s

Per 1 januari 2018 is de wettelijke regeling inzake het appartementsrecht gewijzigd door inwerkingtreding van de Wet verbetering functioneren VvE’s. Met deze wetswijziging is beoogd de mogelijkheden van VvE’s op het gebied van noodzakelijk onderhoud te verbeteren en verduurzaming van de appartementencomplexen te stimuleren. Volgens de nieuwe regels moet iedere VvE jaarlijks verplicht een bepaald bedrag reserveren van ofwel minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex, dan wel op basis van een gedegen en gebouwspecifiek meerjarenonderhoudsplan (MJOP).

Daarnaast worden de mogelijkheden voor VvE’s verbeterd om in het kader van beheer, leningen aan te gaan. Met het oog op die mogelijkheid is bij de wetswijziging tevens bepaald, dat een individueel lid van de VvE nooit voor de gehele geldlening van de VvE aansprakelijk is, maar slechts voor zijn aandeel in de gemeenschap. De aansprakelijkheid van een eigenaar gaat over op het moment een appartement overgaat op een nieuwe eigenaar.

Door te voorzien in een minimale jaarlijkse reservering en de verduidelijking van de mogelijkheden om leningen aan te gaan, is de verwachting dat VvE’s beter in staat zijn het benodigde onderhoud aan het appartementsgebouw te laten verrichten. De praktijk zal nu moeten uitwijzen of het wetsvoorstel in dat opzicht daadwerkelijk een verbetering is.

Deel dit artikel