Voor de één is de zomervakantie al begonnen, de ander heeft het nog te goed. Het proces er naartoe begint echter meestal al vroeg. De wensen van de werknemers moeten immers worden verzameld, waarna vervolgens het vakantierooster wordt gemaakt. Meestal verloopt dit proces zonder problemen, een enkele keer eindigen werknemer en werkgever bij de rechter. Over de uitkomst van een mogelijke procedure is de wet leidend, maar kan het geldende bedrijfsreglement een belangrijke rol spelen. Zo ook in een zaak die het Hof den Bosch kreeg voorgelegd. (ECLI:NL:GHSHE:2014:1433)

Casus

In deze zaak ging het om een productiemedewerker in de levensmiddelenindustrie. Deze werknemer vroeg op 25 september 2013 verlof voor de periode van 23 december tot en met 31 december 2013. Dezelfde dag heeft de werkgever laten weten het verlof nog niet te kunnen toezeggen, aangezien de wensen van de andere werknemers nog niet bekend waren. Werknemer dringt nadien diverse malen aan op uitsluitsel, hetgeen uiteindelijk, na lange tijd, op 18 december volgt. Het verzoek wordt voor het grootste gedeelte gehonoreerd, behalve voor 23 december. Werknemer had echter inmiddels zijn vakantie al geboekt en gaf aan op 23 december niet te zullen werken. Werkgever ging hier niet mee akkoord, en heeft werknemer op staande voet ontslagen toen hij op desbetreffende dag niet op zijn werk verscheen.

Juridisch kader

De werkgever dient de vakantie van werknemer vast te stellen overeenkomstig de wensen van werknemer.

De werkgever dient ingevolge art. 7:638 BW de vakantie van werknemer vast te stellen overeenkomstig de wensen van werknemer. Alleen in geval van gewichtige redenen mag hiervan worden afgeweken. Binnen twee weken na het verzoek van werknemer dient werkgever te reageren. Bij gebreke hiervan is de vakantie vastgesteld overeenkomstig de wensen van de werknemer.

Kantonrechter

De werknemer beroept zich op de vernietigbaarheid van het ontslag en start een loonvorderingsprocedure. Bij de kantonrechter krijgt de werkgever gelijk. De werkgever heeft tijdig laten weten dat het verzoek om vakantiedagen op te nemen niet kon worden goedgekeurd. De werkgever kon niet eerder een definitieve beslissing nemen gezien de aard van de werkzaamheden van het bedrijf. Voorts is de werknemer voldoende gewaarschuwd voor de gevolgen van het niet verschijnen op 23 december. De werknemer is tegen dit vonnis in beroep gekomen.

Hoger Beroep

Het Hof overweegt dat werkgever te laat heeft gereageerd op het verzoek van werknemer, namelijk pas op 18 december. In beginsel is daarmee ingevolge art. 7:638 BW de wens van werknemer in rechte vastgesteld. De werkgever beroept zich op een passage uit het personeelshandboek waarin werknemer verplicht wordt om in ‘populaire schoolvakanties’ een verzoek drie maanden van te voren in te dienen. Het Hof acht deze bepaling niet in lijn met art. 7:638 lid 2 BW omdat geen reactietermijn is opgenomen voor de werkgever om op het verzoek te reageren.

Uitspraak

Gelet op het gegeven dat een ontslag op staande voet als uiterste middel geldt gezien de daaraan verbonden gevolgen, overweegt het Hof dat werkgever te snel naar dit middel heeft gegrepen. Werkgever kende immers de achtergrond van het wegblijven van werknemer en heeft zelf veel te laat een beslissing genomen over de vakantieaanvraag. Bovendien is niet gebleken dat bij het bedrijf een soort noodtoestand is ontstaan door het wegblijven van werknemer op 23 december. Het Hof komt tot het oordeel dat het ontslag op staande voet een te ver gaande sanctie is en veroordeelt werkgever ondermeer om werknemer weer toe te laten tot zijn werkzaamheden.

Ten slotte

Uit deze uitspraak blijkt dat het zorgvuldig opstellen van het bedrijfsreglement essentieel is. In sommige gevallen biedt de wet de mogelijkheid af te wijken door middel van een bedrijfsreglement. Het komt echter nauw of het bedrijfsreglement is opgesteld binnen de wettelijke kaders. Voor meer informatie over deze uitspraak of andere vragen kunt u contact opnemen met mr. William van Wijngaarden via e-mail: vanwijngaarden@bvd-advocaten.nl of via 0184 62 01 62.

Deel dit artikel

Expertises