Jaco van den Brink

Bij het bouwen en gebruiken van een nieuw pand komt veel kijken: Woningwet, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer, Crisis- en herstelwet, Natuurbeschermingswet, Flora- en faunawet en tientallen besluiten over bouwwerken, inrichtingen, activiteiten, enzovoorts. Van een afstand is het een doolhof, maar ook van dichtbij vereist het een sterk specialisme om alle speciale besluiten en afwijkende procedures in beeld te hebben.

De nieuwe Omgevingswet moet dit allemaal verbeteren. Op 16 juni 2014 heeft de regering het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer aangeboden. Hoewel de daadwerkelijke inwerkingtreding nog wel twee jaar op zich kan laten wachten, is hiermee toch een belangrijke stap gezet.

De bedoeling is om de regelgeving inzichtelijker te maken, de uniformiteit te verbeteren, en ook om decentrale overheden aan het werk te zetten. Bijvoorbeeld de vaak versnipperde veelheid aan bestemmingsplannen per gemeente moet worden vervangen door één omgevingsplan. Ook op decentraal niveau dus volop veranderingen. Het vinden van de juiste balans tussen uniformiteit en maatwerk is ingewikkeld - uiteindelijk zal de praktijk moeten uitwijzen of de wetgever op dit punt zijn ambities kan waarmaken.

Ook deze wet brengt weer veel veranderingen met zich mee.

Waar de wet in ieder geval vooralsnog geen verandering in brengt, is de grote snelheid waarmee het omgevingsrecht en het bestuursrecht wijzigingen ondergaat. Ook deze wet brengt immers weer veel veranderingen met zich mee.

Criteria voor de toekenning van vergunningen voor bouwen en voor milieubelastende activiteiten, van afwijkingen van de bestemming enzovoorts zullen dus onvermijdelijk wijzigen. Vooral echter zullen de procedures voor dergelijke vergunningen wijzigen. Zowel waar het gaat om de voorbereiding als om het ‘aanvechten’ van het besluit. Op deze veranderingen kan hier niet concreet en in detail worden ingegaan. Deskundig juridisch advies op maat is de komende jaren dan ook geen overbodige luxe. In het omgevingsrecht geldt veelal dat de datum van de aanvraag van een vergunning bepalend is voor het recht dat op de vergunning van toepassing is. Ook rondom de Omgevingswet kan dus timing van de aanvraag van groot belang zijn voor de criteria die het bestuur moet toepassen.

Kortom: er zijn allerlei concrete veranderingen op komst. We houden deze nauwlettend in de gaten.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises