Anje Slootweg

Er is in het arbeidsrechtelijke landschap veel te doen over het wetsvoorstel Werk en Zekerheid. Een wetsvoorstel dat tot gevolg heeft dat het huidige ontslagrecht op de schop gaat en dat er allerlei nieuwe regelgeving komt. Aan de basis van dit wetsvoorstel ligt het Sociaal Akkoord dat het kabinet in april 2013 sloot met sociale partners.

De nieuwe wet is nog niet in werking getreden. Wel zijn er bepaalde CAO’s die hierop vast vooruitlopen. De CAO VVT, van toepassing bij veel leden van de IVVU, is er één van. In de CAO VVT is geanticipeerd op de afspraak van de sociale partners dat nulurencontracten in de zorg zullen worden verboden. In de CAO is in artikel 4.3 een voorlopige regeling opgenomen, die vervalt wanneer de Wet Werk en Zekerheid de mogelijkheid van nulurencontracten nog verder zou beperken. In het huidige wetsvoorstel is dat overigens niet het geval. De verwachting is dan ook dat de regelgeving zoals die nu in de CAO is opgenomen, voorlopig uitgangspunt is.

De CAO bepaling waarmee de zorginstellingen het voorlopig moeten doen, komt op het volgende neer:

  1. Vanaf 1 juli 2014 alleen nog nieuwe nulurencontracten bij onplanbare situaties.

  2. Heeft een werknemer voor 1 juli 2014 een nulurencontract, dan moet werkgever 1 juli en 31 december een voorstel doen voor een contract met een concrete arbeidsduur.

  3. Een werknemer die het nulurencontract wil houden, krijgt daarna elk jaar de kans om alsnog een contract met vaste uren te vragen. Vervolgens wordt er overlegd over het aantal uren. Er geldt ook op dit punt dus geen recht voor de werknemer op een bepaald aantal uren.

  4. Als een werknemer van mening is dat het nulurencontract feitelijk geen nulurencontract meer is en de werkgever kan dit niet weerleggen, dan moet werkgever een arbeidsovereenkomst aanbieden met een gemiddelde wekelijkse arbeidsduur.

Kortom: alleen werknemers die dit heel uitdrukkelijk zelf willen, zullen in de toekomst nog een nulurencontract hebben. Alle andere werknemers hebben aanspraak op een contract met een vaste urenomvang. Dit geldt wel alleen voor de echte nulurensituaties. Een min/max contract lijkt op basis van deze CAO bepaling nog wel gewoon mogelijk.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises