Dico Bogerd

Het zal u niet ontgaan zijn. Tussen CNV en werkgevers in de supermarktbranche is - eindelijk - een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor supermarkten. De cao gaat met terugwerkende kracht in per 1 april 2019 en duurt één jaar. De onderhandelingen over een nieuwe cao zullen dan ook al relatief snel weer opgestart moeten worden. 

Naast de financiële aspecten (loonsverhoging van 2,5% en eenmalige uitkering van 1,6% in maart) is het interessant dat partijen onder meer overeenstemming hebben bereikt
over het verkorten van de oproeptermijn. 

Oproeptermijn

Zoals u weet is per 1 januari jl. de WAB in werking getreden. In de WAB is opgenomen dat voor oproepkrachten (waaronder: hulpkrachten, nulurencontracten, min-maxcontracten) een oproeptermijn van 4 dagen moet worden gehanteerd. Wat betreft de oproeping vormt dat in de praktijk nog niet zo’n probleem, maar wel als de oproep moet worden afgezegd of gewijzigd. Als dit namelijk binnen de 4 dagentermijn gebeurt, heeft de bewuste medewerker recht op loon over de oorspronkelijke oproep.

Logischerwijs is dit een van de onderdelen waar veel discussie over plaats heeft gevonden. Want als u dus binnen de 4 dagentermijn iets wijzigt, kan de werknemer én de uren van de oorspronkelijke oproep claimen én eventuele extra uren die gewerkt zijn. Stel dat u de medewerker oproept van 9 – 15 uur, maar u besluit binnen de 4 dagentermijn dit te wijzigen naar 11 – 17 uur, dan heeft de medewerker recht op loon van 9 tot 17 uur; ook al werkt hij minder uren. 

Verkorten

Nu heeft de wetgever de mogelijkheid gegeven om deze 4 dagentermijn te verkorten naar 24 uur; dit moet in een cao gebeuren. In het onderhandelingsresultaat van de nieuwe cao is opgenomen dat voor hulpkrachten/erbijbaners deze oproeptermijn wordt verkort naar 1 dag (24 uur). Let dus op: dit geldt dus niet voor medewerkers die niet onder de definitie van de erbijbaner in de zin van de cao vallen. De definitie daarvan is ook iets aangepast. Dit betreft de medewerker die “in beginsel naast het volgen van school of studie” werkt, voor maximaal 48 uur per periode van 4 weken. Medewerkers die hier niet onder vallen maar die wel een oproepcontract hebben, daarvoor geldt dus nog gewoon de normale oproep- en wijzigingstermijn van 4 dagen. 

Ook wordt op deze manier niet het probleem opgelost van wijziging op de dag zelf; dat kan onder de huidige wet ook niet opgelost worden voor oproepkrachten. Stel dat ’s ochtends blijkt dat de vracht later komt en u de hulpkrachten op dezelfde dag iets later laat komen, dan heeft u toch de verplichting om het loon door te betalen over de oproep. 

Als de cao per 1 april a.s. verloopt en er is geen stilzwijgende verlenging afgesproken, dan vervalt bovendien alweer de 24 uur oproeptermijn voor hulpkrachten en valt u ook voor hulpkrachten terug op de normale oproeptermijn van 4 dagen. Interessant wordt het ook als hulpkrachten meer gaan werken dan 48 uur per periode; wat gebeurt er dan? 

Belemmeringen

Kortom: het is mooi dat in de cao voor hulpkrachten de oproeptermijn (en daarmee ook de wijzigingstermijn) is teruggebracht naar één dag. Het is daarbij wel goed te beseffen welke belemmeringen dit nog steeds geeft. Als werkgever kunt u dus nog tot 24 uur voor aanvang van de dienst de hulpkracht oproepen voor de werkzaamheden. Ook kunt u tot
dat moment nog de oproep wijzigen, zonder dat het gevolgen heeft. Daarna heeft het wel gevolgen. 

Als we de volledige cao tekst hebben kunnen we impact van alle wijzigingen pas echt duiden.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises