Natasja Barské-Gelling

In een eerdere blog is ingegaan op het relatief nieuwe fenomeen van het benoemen van een bijzonder curator in geval van een vechtscheiding. In een recente uitspraak kwam de vraag aan de orde of ook minderjarigen kunnen vragen om een bijzonder curator te benoemen. Wat was er aan de hand?

Ouders waren al jaren gescheiden. Zij hadden het gezamenlijk gezag over de kinderen en de kinderen woonden bij moeder. Ouders bleven echter ruzie maken over allerlei zaken aangaande de kinderen, waaronder de zorgregeling. De kinderen gaven aan dat zij hier genoeg van hadden. Om deze reden wilden zij dat de rechter zou bepalen dat hun moeder alleen het gezag over hen zou hebben. Daarnaast wilden zij dat de rechter zou bepalen welke zorgregeling er tussen hen en vader zou gelden. Teneinde dat te bereiken, verzochten zij een bijzonder curator over hen te benoemen.

De rechtbank heeft dit verzoek in eerste aanleg afgewezen. Kort en goed vond de rechter dat er toch geen redenen waren om het gezamenlijk gezag te beëindigen.

In hoger beroep heeft het hof aangegeven dat de kinderen niet ontvankelijk zouden zijn in hun beroep. Zij zouden niet zelf partij kunnen zijn in deze  procedure en dus niet om een bijzonder curator kunnen vragen.

Vervolgens hebben de kinderen cassatie ingesteld. In cassatie oordeelt de Hoge Raad dat de kinderen wel degelijk een verzoek konden doen tot het benoemen van een bijzonder curator, nu zij als belanghebbenden kunnen worden aangemerkt. Daarbij kan de rechter (onder bepaalde voorwaarden) ambtshalve een beslissing geven met betrekking tot ondermeer eenhoofdig gezag en de verdeling van de zorgtaken. Ook met het oog daarop kunnen de kinderen hun wensen op informele wijze aan de rechter kenbaar maken. Zij hoeven in dat geval niet te worden vertegenwoordigd door een wettelijk vertegenwoordiger of een bijzonder curator.

Eerder constateerden wij al dat rechtbanken en gerechtshoven de grote waarde van een bijzonder curator in probleemsituaties heeft ontdekt. Uit deze recente uitspraak blijkt dat kinderen hiertoe dus ook zelf een verzoek kunnen indienen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises