Het komt regelmatig voor: een werknemer geeft aan zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Mag je daar als werkgever dan zonder meer op vertrouwen? Recent oordeelde de kantonrechter van Maastricht over een soortgelijke kwestie.

Het komt regelmatig voor: een werknemer geeft aan zelf de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Mag je daar als werkgever dan zonder meer op vertrouwen? Recent oordeelde de kantonrechter van Maastricht over een soortgelijke kwestie.

Tot ontslag nemen aangespoord

Een werknemer heeft in strijd met de huisregels bij haar werkgever een milkshake op de werkvloer genuttigd. Daarvoor krijgt zij een officiële waarschuwing en wordt haar ook meegedeeld dat drie waarschuwingen tot ontslag leiden. Vervolgens vinden er nog enkele incidenten plaats, waarbij de werknemer kipnuggets en ijs aan een collega uitdeelt, zonder daarvoor te betalen. Hierover voert werkgever vervolgens twee gesprekken met werknemer. Werknemer erkent in het eerste gesprek kipnuggets te hebben weggegeven. Werkgever heeft haar vervolgens verzocht om daaraan consequenties te verbinden en zelf ontslag te nemen. Dit heeft werknemer pas gedaan na een tweede gesprek dat vier dagen later plaatsvindt. Zij tekent een verklaring waarin zij aangeeft zelf direct ontslag te nemen. Werkgever bevestigt het door werknemer genomen ontslag per brief.

Weer later komt werknemer komt terug op het ontslag en geeft aan zich toch weer beschikbaar te stellen voor het verrichten van arbeid. Werkgever houdt werknemer aan het ontslag en zodoende komt het tot een procedure waarin de werknemer verzoekt dat de arbeidsovereenkomst onverkort voortduurt en haar loon wordt doorbetaald.

Nalatigheid van de werkgever

De kantonrechter neemt als vaststaand aan dat de werknemer in strijd met de huisregels heeft gehandeld door de kipnuggets weg te geven. De kantonrechter oordeelt dat dit onvoldoende is voor ontslag. Uit de eerdere waarschuwingsbrief volgt namelijk dat werknemer pas na drie kleine vergrijpen ontslagen zou kunnen worden. Werknemer hoefde er volgens de kantonrechter dan ook niet vanuit te gaan dat ontslag al aan de orde was na het weggeven van de kipnuggets.

Werkgever heeft werknemer daarmee onterecht in de waan gebracht dat zij de arbeidsovereenkomst op goede gronden kon opzeggen. Daarnaast heeft de werkgever nagelaten om werknemer te informeren over de eventuele nadelige gevolgen van het eigenhandig genomen ontslag. Werkgever had de werknemer zo nodig een paar dagen bedenktijd moeten geven. Werkgever heeft dit dus niet gedaan maar in plaats daarvan werknemer een briefje voorgelegd waarmee zij zelf ontslag nam. Onder die omstandigheden mocht de werkgever er dus niet op vertrouwen dat de werknemer daadwerkelijk de wil had om de arbeidsovereenkomst zelf te beëindigen.

Kortom: het feit dat de werknemer een schriftelijke verklaring tekent waarin zij ontslag neemt, welk ontslag ook schriftelijk door werkgever wordt bevestigd, is onvoldoende voor werkgever om er gerechtvaardigd op te kunnen vertrouwen dat werknemer daadwerkelijk van zins was om haar arbeidsovereenkomst te beëindigen – zeker nu de werkgever zelf ook boter op zijn hoofd had door een zodanige voorstelling van zaken te poneren dat ontslag voor werknemer de enige optie leek

Intentie moet duidelijk blijken

Het blijkt maar weer dat een werkgever niet zonder meer mag vertrouwen op de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werknemer. Daaraan worden zware eisen gesteld, zeker als uit de omstandigheden naar voren komt dat er sprake is van enige druk op de werknemer, of een onjuiste voorstelling van zaken. Dergelijke omstandigheden geven aanleiding om te onderzoeken of de werknemer daadwerkelijk van plan is de arbeidsovereenkomst op te zeggen. De werkgever doet er goed aan dit mee te nemen in de eigen besluitvorming en communicatie met de werknemer. Ook doet de werkgever er goed aan de werknemer te informeren over de eventuele nadelige gevolgen van de opzegging. Uit de voorgaande kwestie blijkt immers dat de werkgever de zaak uiteindelijk verliest omdat zij heeft nagelaten om te onderzoeken of de werknemer inderdaad zelf het dienstverband wilde beëindigen en om de werknemer correct te informeren.

Hebt u te maken met een werknemer die zelf aangeeft de arbeidsovereenkomst te willen beëindigen? Dan is bij twijfel over de wil van de werknemer het van belang om schriftelijk aan de werknemer te bevestigen dat deze voornemens is het dienstverband te beëindigen. Geef in de brief dan ook aan dat de werknemer zekerheidshalve enkele dagen bedenktijd wordt gegund en dat de werknemer er verstandig aan doet juridisch advies in te winnen.

Deel dit artikel

Expertises