In 2015 zijn bijna 8 miljoen verkeersboetes uitgeschreven. Vele daarvan zijn opgelegd voor verkeersovertredingen die begaan zijn met een auto van de zaak. De werkgever zal in de meeste gevallen het boetebedrag willen verrekenen met het salaris. Vaak is verrekening van deze en soortgelijke kosten toegestaan, maar niet altijd. De wet geeft specifiek aan in welke gevallen een vordering op de werknemer verrekend mag worden met het salaris. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de beslagvrije voet en het minimumloon.

Inhouding periodieke salaris

Verrekenen tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst zonder instemming van werknemer is toegestaan in de volgende situaties:

  • Met een door de werknemer verschuldigde schadevergoeding. Onder meer verkeersboetes kunnen op deze grondslag worden verrekend. Ook het met opzet schade toebrengen aan de bedrijfseigendommen van werkgever dient hieronder te worden geschaard.

  • Met boetes die contractueel tussen werkgever en werknemer zijn overeengekomen. Gedacht kan worden aan een boete die wordt opgelegd wegens overtreding van een geheimhoudingsbeding of het ongeoorloofd verrichten van nevenwerkzaamheden. Voor het te verrekenen bedrag geldt een maximum van 10% van het salaris.

  • Met een voorschot op het loon. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om een verstrekte lening. Om te mogen verrekenen zal de verrekeningsmogelijkheid wel schriftelijk moeten zijn vastgelegd.  

  • Met onverschuldigd betaald loon. Bijvoorbeeld als de werkgever per abuis tweemaal het salaris van een bepaalde maand heeft voldaan.

  • Met de huurprijs van een woning, een stuk grond, gereedschap of van een werktuig dat van werkgever is gehuurd. Voor verrekening is een schriftelijke huurovereenkomst noodzakelijk.

Inhouding eindafrekening

Aan het einde van het dienstverband heeft de werkgever meer mogelijkheden om te verrekenen met het salaris; het te verrekenen bedrag dient slechts opeisbaar te zijn. De aard van het verschuldigde bedrag doet er dus niet toe.

Beslagvrije voet

In de praktijk gaat het vaak mis met verrekening omdat geen rekening wordt gehouden met de beslagvrije voet. Zowel tijdens als aan het einde van het dienstverband is het niet toegestaan om het salaris te verrekenen met het bedrag dat onder de beslagvrije voet valt. De hoogte van de beslagvrije voet is in elke situatie anders omdat deze wordt bepaald op basis van iemands persoonlijke omstandigheden. Hierbij wordt rekening gehouden met bijvoorbeeld de hoogte van de huur of het hypotheekbedrag en de te betalen zorgverzekeringspremie. Het is niet toegestaan te verrekenen met een geldbedrag onder de grens van het minimumloon.

Sanctie

Als de verrekening niet volgens de geldende regels is gebeurd, is de werkgever over het niet betaalde salaris een wettelijke verhoging verschuldigd van maximaal 50%. In dat geval zou de werkgever de boete die hij wilde verrekenen per saldo uiteindelijk alsnog (deels) zelf betalen.

>> Meer blogs van mr. William van Wijngaarden over arbeidsrecht en ondernemingsrecht.

Deel dit artikel

Expertises