Dico Bogerd

Met enige regelmaat komt de vraag voorbij of gedragingen van een partner van de werknemer aan hem toegerekend kunnen worden. Dit dient zich met name aan bij situatie waarin de partner zich misdraagt jegens de werkgever. Denk aan situaties waarbij de partner van de werknemer negatieve referenties plaatst op internet over werkgever, de partner zich dreigend jegens werkgever uitlaat of waarbij de partner in strijd handelt met de regels die bij werkgever gelden.

Zijn deze gedragingen van de partner dan aan de werknemer toe te rekenen? Kan je dan op grond van de gedragingen van de partner bijvoorbeeld tot ontslag van de werknemer overgaan?

Wat zegt de rechtspraak

In de rechtspraak wordt voor de beoordeling hiervan met name gekeken naar de wijze waarop de werknemer zelf hiermee omgaat. Weet die dat de partner de uitlatingen doet c.q. heeft gedaan? Zo ja, is er afstand genomen van de gedragingen van de partner? Uit rechtspraak blijkt dat gedragingen van een partner/echtgenoot wel degelijk aan de werknemer kunnen worden toegerekend.

Zeker als de werknemer weet van kwalijke en met de arbeidsovereenkomst strijdige gedragingen en daartegen niets onderneemt. Een werknemer kan zich dus niet verschuilen achter een partner c.q. onder de verplichtingen uit proberen te komen door een partner bepaalde gedragingen te laten doen.

Een schreeuwende partner

De rechtbank Den Haag moest recent ook over een dergelijke situatie oordelen. In een gesprek met een werknemer heeft de partner van werknemer geschreeuwd tegen werkgever en zich bedreigend uitgelaten. Daarop heeft de werkgever de werkneemster, die bij dit gesprek aanwezig was, op staande voet ontslagen.

In deze zaak constateert de kantonrechter Den Haag dat de medewerkster bij het gesprek aanwezig was waarin de partner de bedreigingen heeft geuit en tegen werkgever tekeer is gegaan. De medewerkster heeft in die discussie geen afstand genomen van de houding van haar partner. Er staat ook vast dat klanten van werkgever dit gesprek hebben gehoord. De kantonrechter oordeelt dan ook dat het ontslag op staande voet terecht gegeven is, omdat de medewerkster zich niet gedistantieerd heeft van de uitlatingen haar partner. Dan zijn deze uitlatingen mede namens haar gedaan en kan dit haar ook toegerekend worden.

Kortom: een werknemer kan zich niet verschuilen achter een partner, maar zal ofwel afstand moeten nemen bij verwijtbare gedragingen, ofwel de consequenties ervan moeten dragen.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises