Een directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap heeft een incassobureau opdracht gegeven om een vordering te incasseren door uitwinning van een pandrecht.

Een directeur-grootaandeelhouder van een vennootschap heeft een incassobureau opdracht gegeven om een vordering te incasseren door uitwinning van een pandrecht. Het incassobureau gaat hiertoe over en voor een ton aan gelden worden geïncasseerd. Slechts de helft van dit bedrag wordt vervolgens uitgekeerd aan de vennootschap, omdat het incassobureau denkt risico te lopen bij een eventueel faillissement van deze derde. De curator zou in dat geval namelijk de gelden kunnen terugvorderen van het incassobureau, omdat deze mogelijk tóch aan de boedel toekomen.

Reputatie

Het incassobureau heeft een goede inschatting gemaakt: de derde gaat failliet en de curator vordert de gelden terug namens de boedel. Dit leidt vervolgens ook tot een geschil tussen de vennootschap en het incassobureau over gedeeltelijke betaling. Intussen komt het incassobureau ter ore dat de bestuurder van de vennootschap mogelijk onware en grievende verhalen over haar verspreidt die haar reputatie aantasten. Per brief sommeert zij de bestuurder om hiermee te stoppen. De bestuurder stelt zich op het standpunt dat hij zich nooit negatief over het incassobureau heeft uitgelaten en dat hij nooit over het incassobureau zou spreken.

Later dat jaar plaatst de bestuurder van de vennootschap op Google Maps bij het incassobureau een review geplaatst met daarbij een nul sterren voor de waardering. De review is ronduit negatief: “Geld geïncasseerd en niet doorgestort. In plaats van hulp in oplossing is Nova een oorzaak van nog grotere problemen gebleken. Hoogste onbetrouwbare partij, contactpersonen niet te bereiken.”

Moeite met review

Het incassobureau laat het hier niet bij zitten. Zij reageert op de review door aan te geven dat de review in strijd met de waarheid is en zij legt uit hoe de vork daadwerkelijk in de steel zit. Tegelijkertijd start zij een kort geding om de review te laten verwijderen.

In rechte stelt het incassobureau dat de bestuurder zich in strijd met de door hem gedane toezeggingen negatief over haar zou hebben uitgelaten over haar. De bestuurder voert verweer en brengt in dat op Google review al meerdere negatieve recensies staan en daarop heeft het incassobureau nooit actie ondernomen. Dit getuigt dus van een selectief beleid en dit weerspreekt dan ook dat het incassobureau imagoschade lijdt. Tenslotte betwist de bestuurder dat hij de toezegging heeft gedaan aan het incassobureau om zich nooit negatief over haar uit te laten. Daarom leent de zaak zich niet leent voor kort geding en ontbreekt bovendien spoedeisend belang aan de zijde van het incassobureau

Weging van de review

De voorzieningenrechter maakt korte metten met de vordering van het incassobureau. Niet alleen heeft de bestuurder nooit de toezegging gedaan dat hij zich van ieder commentaar over het incassobureau zal onthouden, ook is niet duidelijk dat het incassobureau in haar belangen is getroffen. Zo is niet onderbouwd dat de review haar minder klanten heeft opgeleverd. Daarbij overweegt de rechtbank dat het incassobureau zelf de reviewmogelijkheid heeft opengesteld en dat het een feit van algemene bekendheid is dat dit soort reviews slechts de mening van de klant ventileren. Bovendien zouden negatieve reviews de positieve reviews juist versterken, omdat hierdoor blijkt dat de recensies afkomstig zijn van echte klanten. Tenslotte is de review voor een groot deel ook juist.  De review hoeft dus niet verwijderd te worden en de overige vorderingen van het incassobureau worden eveneens afgewezen.

Deze kwestie roept de vraag op wanneer het dan wel mogelijk is om een negatieve review te laten verwijderen. Daarbij moet rekening worden gehouden dat het doel van een reviewmogelijkheid is dat klanten hun mening verkondigen. Negatieve meningen horen daar nu eenmaal bij en de rechter zal daarom niet snel oordelen dat een negatieve mening onrechtmatig is en verwijderd moet worden. Verwijdering zal pas aan de orde zijn als sprake is van een opzettelijke weergave van meerdere onjuiste feiten in combinatie met beledigende opmerkingen, waarbij het doel van een review volledig wordt voorbijgeschoten. Daaruit volgt tenslotte dat een vordering tot verwijdering van een review niet snel door de rechter zal worden toegewezen.

Deel dit artikel

Expertises