Inleiding
Het wetsvoorstel van het kabinet om de bestaande griffierechten te gaan verhogen is ingetrokken! De partijen VVD, CDA, GroenLinks, D66 en de ChristenUnie hebben daartoe gezamenlijk onlangs besloten. Met het intrekken van deze wet wordt voorkomen dat het starten van een procedure bij de rechter fors duurder wordt. Moeten burgers en bedrijven daar blij mee zijn? Ik denk van wel.

Achtergrond
In 2011 heeft het kabinet een wetsvoorstel ingediend om de griffierechten te verhogen. Het doel van deze wet was om de gang naar de rechter meer kostendekkend te maken, waardoor de rechtspraak minder uit de algemene middelen zou worden bekostigd. Met andere woorden: degene die besluit een geschil voor te leggen aan de rechter, moet de kosten daarvan grotendeels zelf betalen. Het kabinet verwachtte met dit voorstel een kostenbesparing te realiseren van 240 miljoen euro.

Vanuit de Raad van de Rechtspraak (Raad) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de afgelopen tijd veel kritiek geuit op het wetsvoorstel. Vanuit deze organisaties werd vooral gewezen op ongewenste nadelige gevolgen voor de samenleving en voor het bedrijfsleven. Als de griffierechten zouden worden verhoogd, zou dat als gevolg hebben dat burgers veel meer eigen vormen van conflictbeslechting gaan hanteren en dat het vestigings- en investeringsklimaat van bedrijven onder druk komt te staan. De Raad en de NOvA stonden in hun kritiek niet alleen. Ook veel andere maatschappelijke organisaties – zoals de consumentenbond, de vakbonden, VNO-NCW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – hebben zich tegen het wetsvoorstel gekeerd. In de maatschappij was dan ook weinig draagvlak voor het wetsvoorstel.

Consequenties
In vergelijking met andere Europese landen heeft Nederland al hoge griffierechten. Voor burgers en bedrijven is het dan ook goed nieuws dat deze griffierechten niet verder worden verhoogd. Als dat anders zou zijn, worden er nog meer drempels opgeworpen om een procedure te starten. Voor veel bedrijven zou het dan haast niet meer opportuun zijn om voor een (geringe) vordering een procedure te starten. De kosten wegen dan vaak niet meer op tegen de eventuele baten. Met het intrekken van het wetsvoorstel wordt dit voorkomen.

Feit blijft wel dat de huidige griffierechten nog steeds aan de hoge kant zijn. Door ‘slim’ te procederen kan op dit punt geld worden bespaard. Het is dan ook raadzaam eerst met uw advocaat te overleggen voordat een beslissing wordt genomen over het starten van een procedure.

Deel dit artikel

Expertises