Jaco van den Brink

Het besluit is gevallen: over de inhoud van de Gids Proportionaliteit beslist niet langer de onafhankelijke ‘Schrijfgroep’, maar de Minister van Economische Zaken. Aldus besloot de Minister op 8 mei jongstleden.

Wat is de Gids Proportionaliteit?

De Gids Proportionaliteit bevat richtlijnen over de wijze waarop aanbestedingen moeten worden ingericht, met als doel dat alleen ‘proportionele’ eisen worden gesteld aan potentiële inschrijvers zodat zoveel mogelijk marktpartijen aan een aanbesteding kunnen deelnemen.

De reden die de minister hiertoe aanvoert is dat de Gids sinds de Aanbestedingswet 2016 een wettelijke status heeft, zodat de minister (die zich terecht verantwoordelijk acht voor het geheel van aanbestedingsrechtelijke regelingen) de ‘penvoering’ van de Gids aan zich heeft getrokken.

Tegelijkertijd is het natuurlijk zo dat de minister, als overheidsorgaan, in de contractuele verhoudingen vooral dichtbij de aanbestedende diensten staat. Het is dan ook terecht dat de minister in de Tweede Kamer kritisch is bevraagd op de waarborg van een evenwichtige inhoud van de Gids. Met het doel om dit evenwicht blijvend te waarborgen is de oude schrijfgroep in genoemd besluit omgedoopt tot ‘adviescommissie’, die de minister adviseert over eventuele wijzigingen van de Gids. De Tweede Kamer kan er steeds op toezien dat het advies ook serieus wordt genomen.

Belang van de Gids Proportionaliteit

Dat de Gids Proportionaliteit belangrijke praktische betekenis heeft, laat bijvoorbeeld het onlangs gewezen arrest van het Hof Den Haag (d.d. 14 februari 2017) zien. Met verwijzing naar de Gids oordeelt het Hof dat deze aanbesteding gestaakt moest worden. Het ging daarbij (onder meer) om de bepaling uit de Gids dat het vereiste in een aanbesteding dat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer ongelimiteerd is, wordt vermoed disproportioneel te zijn.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises