Emely van den Hudding

Sommige leerlingen hebben meer aandacht en ondersteuning nodig dan hen in het reguliere onderwijs geboden kan worden. Een plek binnen het speciaal onderwijs kan dan een goede oplossing zijn.

Sommige leerlingen hebben meer aandacht en ondersteuning nodig dan hen in het reguliere onderwijs geboden kan worden. Een plek binnen het speciaal onderwijs kan dan een goede oplossing zijn. Voor deze overstap is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) nodig. Aan het aanvragen en toekennen van zo’n tlv hangen diverse vereisten, die niet altijd voor alle partijen even helder zijn.

Wettelijke procedure

Volgens de wet moeten de volgende stappen worden ondernomen voor het verkrijgen van een tlv:

  • Als een reguliere school niet meer aan de specifieke ondersteuningsbehoefte van een leerling kan voldoen, dient de school waarop de leerling zit een tlv-aanvraag in bij het betreffende samenwerkingsverband;

  • Het samenwerkingsverband vraagt twee onafhankelijke deskundigen om te adviseren over de aanvraag;

  • Het samenwerkingsverband hoort de ouders van de leerling als bekend is dat zij een andere visie hebben dan de school;

  • Het samenwerkingsverband neemt een schriftelijk, gemotiveerd besluit, waarin de tlv wordt toegekend dan wel afgewezen;

  • De ouders kunnen desgewenst binnen 6 weken na het besluit bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Actueel

Over de tlv-aanvraagprocedure bestaat nog geregeld discussie. Het komt vaak voor dat ouders het niet eens zijn met het aanvragen van een tlv of met de wijze waarop de school dit doet. De afgelopen maanden zijn weer enkele uitspraken verschenen, waarin meermalen een samenwerkingsverband of een school een correctie krijgt voor het niet of op onjuiste manier volgen van de voorschriften.

Bijvoorbeeld dat geen tlv was aangevraagd, terwijl dit wel nodig was voor de overstap van praktijkonderwijs naar het voortgezet speciaal onderwijs. Of dat een besluit tot afgifte van een tlv door het samenwerkingsverband onvoldoende gemotiveerd was en het besluit onzorgvuldig, niet op basis van voldoende onderzoek, heeft genomen. Maar ook trekken ouders regelmatig aan het kortste eind. De rechtbank laat het samenwerkingsverband een grote mate van eigen beoordelingsruimte. Het gaat immers primair om een pedagogische afweging.

Kortom: de overstap naar het speciaal onderwijs gaat niet altijd zonder slag of stoot. Aanbevolen is (met name voor de school) om voldoende dossier bij te houden en korte lijntjes met ouders te houden en (voor met name het samenwerkingsverband) de wettelijke regels te volgen bij het aanvragen en toekennen van de tlv.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises