Jaco van den Brink

Uit de afgelopen maanden is er weer het nodige onderwijsrechtelijk nieuws te melden. In deze bijdrage een kort overzicht.

Gewijzigde onderzoekskaders Inspectie van het Onderwijs

De Onderwijsinspectie heeft per 1 augustus 2019 aangepaste onderzoekskaders voor alle sectoren bekendgemaakt. Het gaat niet om ingrijpende wijzigingen; de in 2017 gekozen systematiek voor het inspectietoezicht blijft ongewijzigd. Op kleine onderdelen worden wel wijzigingen aangebracht, vooral naar aanleiding van gewijzigde wetgeving.

Een paar voorbeelden die goed zijn om in het oog te houden.

Doelmatige besteding van rijksbekostiging

Er ligt een wetsvoorstel waarin wordt geregeld dat ondoelmatig bestede rijksbekostiging teruggevorderd kan worden. Die bevoegdheid gold alleen voor onrechtmatig bestede bekostiging, maar zal ook gaan gelden voor ondoelmatig bestede bekostiging. Het is wel van belang dat de wetgever glashelder zal omschrijven wat hieronder moet worden verstaan, en ook dat het een tamelijk ‘krappe’ omschrijving zal blijven. Het voorbeeld uit de jurisprudentie bij ondoelmatig bestede bekostiging, is bijvoorbeeld het betalen van een bestuurder boven de WNT-norm.

Professionele ruimte leraren

Sinds dit jaar is wettelijk bepaald dat scholen aan de leraren een “zelfstandige verantwoordelijkheid” moeten geven bij de beoordeling van leerlingen en zeggenschap over het pedagogische en didactische proces.

T.a.v. Samenwerkingsverbanden VO: MBO schuift aan bij OOGO

Sinds dit jaar is wettelijk geregeld dat het MBO ook moet worden uitgenodigd bij het “op overeenstemming gericht overleg” tussen het Samenwerkingsverband VO en de gemeente.

Jurisprudentie stichting, huisvesting en bekostiging

Enkele uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland (10 juli 2019), over bijzondere bekostiging na samenvoeging van scholen in Friesland. De minister verschilde met de schoolbesturen van mening over de uitleg van de ‘Regeling 2015’; de rechtbank volgde hierbij echter de uitleg van de schoolbesturen, zodat de bijzondere bekostiging toegekend moest worden.

Een initiatief tot stichting van een nieuwe school in de gemeente Alphen aan den Rijn strandde ook bij de Raad van State (26 juni 2016) omdat blijkens de prognoses zoals die volgens de Raad van State moesten worden aangehouden, de stichtingsnorm van 220 leerlingen niet werd gehaald.

Ook het Cornelius Haga Lyceum had onvoldoende actuele en onderbouwde leerlingprognoses ten grondslag gelegd aan haar uitbreidingsverzoeken, aldus de Rechtbank Amsterdam (30 juli 2019). Daarom kon het gemeentebestuur hier afwijzend op beslissen, aldus de rechter.

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises