Cornelis Klepper

U kunt zich beroepen op de algemene voorwaarden waarvan u meent dat ze bescherming bieden, en toch met lege handen staan. Wees alert en vooral: zorgvuldig, want een beroep op de algemene voorwaarden gaat niet zonder meer op.

Hoe het niet moet

Uw tegenpartij heeft juridisch advies ingewonnen en vernietigt artikel 13 van uw voorwaarden. U staat met lege handen...

In de praktijk zien we het maar al te vaak: onderaan een e-mailbericht wordt gemeld dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn op alle aanbiedingen, overeenkomsten enzovoorts. In de correspondentie die volgt, wordt er gesproken over prijzen, hoeveelheden en levertijden. Nadat partijen overeenstemming hebben bereikt, start de uitvoering van de opdracht. Totdat er een kink in de kabel ontstaat. Uw klant meldt u dat hij de schade, die hij heeft geleden door een te late levering, verrekent met uw openstaande facturen. Hij rekent het u immers toe dat de goederen te laat zijn gearriveerd. Gemakshalve laat hij ook de nieuwe facturen – van leveringen die stipt op tijd waren – onbetaald. U meent zich echter te herinneren dat verrekening nu juist was uitgesloten in uw algemene voorwaarden. En inderdaad: artikel 13 bepaalt dat verrekening niet is toegestaan. Wanneer u zich daarop beroept, stelt uw klant ineens dat de voorwaarden hem voor of bij het sluiten van de overeenkomst, niet ter hand zijn gesteld. Hij heeft juridisch advies ingewonnen en vernietigt artikel 13 van uw voorwaarden. Het sterke wapen dat u in handen dacht te hebben, blijkt onbruikbaar te zijn.

Zie ook mijn eerdere blog over algemene voorwaarden.

Hoe het wel kan

De wet geeft twee mogelijkheden om een beding in algemene voorwaarden te vernietigen: wanneer het onredelijk bezwarend is voor de wederpartij (hierop zal ik nu niet ingaan), of wanneer degene die de voorwaarden gebruikt, niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden aan de wederpartij om de voorwaarden te lezen. Wilt u zekerheid over de juridische positie van uw onderneming, dan is het zaak ervoor te zorgen dat uw voorwaarden voor uw contractpartij toegankelijk zijn.

De wet geeft een aantal manieren waarop u dat kunt bereiken:

  • de voorwaarden schriftelijk toezenden, bijvoorbeeld tegelijk met uw opdrachtbevestiging;

  • vermelden dat de voorwaarden op uw kantoor ter inzage liggen, en op verzoek worden toegezonden;

  • vermelden dat de voorwaarden bij de Kamer van Koophandel of de griffie van een gerecht zijn gedeponeerd, en op verzoek worden toegezonden;

  • de voorwaarden elektronisch (per e-mail) toezenden, bijvoorbeeld in een pdf-bestand, zodat deze kunnen worden opgeslagen;

  • vermelden waar de voorwaarden online vindbaar zijn (bijvoorbeeld op uw website, met vermelding van de link naar de voorwaarden), en dat deze op verzoek worden toegezonden.

Indien u gebruik maakt van laatstgenoemde mogelijkheid, doet u er goed aan op uw website de mogelijkheid te bieden om de voorwaarden te downloaden (bijvoorbeeld in een pdf-bestand). Tevens geldt voor alle genoemde mogelijkheden dat hiervan gebruikt moet worden gemaakt vóór of bij het sluiten van de overeenkomst!

Bijzonderheden m.b.t. algemene voorwaarden

Verkoopt u producten aan consumenten via een callcenter of webshop, of verricht u diensten in de zin van de dienstenrichtlijn (richtlijn 2006/123/EG betreffende diensten op de interne markt), dan zijn voor u aanvullende wettelijke bepalingen met betrekking tot informatieverstrekking van toepassing.

Kortom, stuur uw contractvoorwaarden mee of omschrijf duidelijk waar de voorwaarden te vinden zijn. Alleen dan heeft u zekerheid over de contractvoorwaarden. Het laatste dat u wilt, nadat u heeft geïnvesteerd in een set algemene voorwaarden die speciaal voor uw onderneming zijn geschreven, is immers dat uw contractpartij, in een geschil, stelt dat hij vooraf of bij het sluiten van de overeenkomst geen kennis heeft kunnen nemen van de voorwaarden.

Heeft u een geschil waarbij uw algemene voorwaarden in het geding zijn? Neem dan contact op met een van de specialisten van BVD advocaten!

Deel dit artikel

Neem contact op met onze specialisten voor meer informatie

Expertises